در این پروژه سن کاربر رو به این صورت نمایش می دهد که اگر عددی که کاربر وارد می کند بین 0 تا 10 بود اینو نمایش می دهد
اگر بین 11 تا 15 بود اینو نمایش می دهد و در غیر این صورت بین 16 تا 40 رو نمایش می دهد