برای این پست من یک کنترل Button رو مثال میزنم ، و ایجاد میکنم ::

<Button x:Name="btn" Height="38" VerticalAlignment="Top" Grid.ColumnSpan="2" Margin="68,46,108,0" Content="Click Here">Button>
حالا می خواهیم این button رو به یک سایت لینک کنیم ، ابتدا باید خاصیت Content رو از روی کنترل مورد نظر بر داریم ، به دلیل اینکه وقتی لینک میکنیم خاصیت content رو همونجا می ذاریم .<Hyperlink x:Name="hyper_1" RequestNavigate="hyper_1_RequestNavigate" NavigateUri=" http://prohardcoding.blogfa.com">Click HereHyperlink>
حالا باید رخداد hyper_1_RequestNavigate رو بنویسیم تا بتونیم لینک رو لود کنیم، به صورت زیر::


using System.Diagnostics;

private void hyper_1_RequestNavigate(object sender,RequestNavigateEventArgs e)

{

System.Diagnostics.Process.Start(new ProcessStartInfo(e.Uri.AbsoluteUri));

e.Handled = true;

}