در فرمتون دوتا باتن بزاريد و کپشن آنهارو به Close و Open تغيير بديد.
سپس یونیت MMSystem را قابل استفاده ميکنيم برای این کار در زیرimplementation می نویسیم :
Uses MMSystem;
برای کلید Open دستور زیر را بنویسید:
mciSendString('Set cdaudio door open wait',nil,0,handle);
و برای کلید Close دستور زیر را بنویسید:
mciSendString('Set cdaudio door Closed wait',nil,0,handle);