اینم سورس جمع دو عدد در زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس سورس پایین براتون گذاشتم.موفق باشید.

 #include<iostream.h>
#include<conio.h>


int main()
{
int num1;
int num2;
cout<<"Enter First Number :";
cin>>num1;
cout<<"\nEnter Second Number :";
cin>>num2;
cout<<"\n"<<num1<<" + "<<num2<<" = "<<num1 + num2;
cout<<"\n\npress any key to quit"
getch();
return 0;