اینم کد جمع دو عدد در javascript اسکریپت کد زبان های دیگرو گذاشتم گفتم بزار javascript هم بزارم که کامل بشه

<html>

<head>

<title>sum 2 number</title>

</head>
<script language="javascript" type="text/javascript">
function printsum()
{
number1 = eval(document.form1.num1.value);
number2 = eval(document.form1.num2.value);
document.form1.num3.value = number1 + number2;
}
</script>

<body>
<script language="javascript" type="text/javascript">

</script>
<form name="form1">
<input name="num1" type="text" align="left" >+
<input name="num2" type="text" align="left">=
<input name="num3" type="text" align="left" >
<input name="submit" type="button" value="comput" onclick="printsum()">
</form>

</body>

</html>