سلام
شما با استفاده از تابع Replace ميتوانيد رشته اي را حذف کنيد يا رشته اي را به جاي رشته ي ديگرقرار دهيد مثلا دستور زير ميتواند علامت ستاره را از text1 حذف کنيد:
Print Replace(Text1.Text, "*", "")


و يا دستور زير ميتواند در text1 کلمه ي M بزرگ را به m کوچک تبديل کند:

Print Replace(Text1.Text, "M", "m")موفق باشيد