اینم سورس فاکتوریل به زبان شیرین سی پلاس پلاس که امید وارم ازش استفاده کنید و مفید باشه...

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
main()
{
int i,n,s;
cin>>n;
s=1;
for(i=1;i<=n;i++)
s=s*i;
cout<<s;
}