پروژه ای که تعداد کاراکتر را خوانده و کد هر کارکتر را چاپ کند پروژه جالبیه به همراه سورس براتون گذاشتم که استفاده کنید....

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
main()
{
clrscr();
float n,s=0,i,a;
int b;
char j;
cout<<"tedad :"<<"\t";
cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
{
cout<<"\t";
cout<<endl<<"enter a char "<<i<<" "<<":"<<" ";
cin>>j;
b=j;
cout<<"char code "<<i<<" "<<":"<<" "<<b<<endl;
}
j/=n;
}