پروژه دریافت دو عدد طبیعی و چاپ ان پروژه ساده هستش ولی ام اس پی سافت همه چیز رو در نوع خودش بزرگ میدونه امید وارم استفاده کنیم کدشو پایین گذاشتم براتون

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
main()
{
clrscr();
int i,a,b,sum=0;
cin>>a>>b;
for(i=a;i<=b;i++)
sum=sum+i;
cout<<endl<<sum;
}