اینم یک سورس جالب که دو عدد را دریافت میکنه و معکوس اون رو چاپ میکنه سورس پروژه را براتون گذاشتم امید وارم استفاده کنید.و بکارتون بیاد

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
int main()
{
int a,b,c;
cout<<"plase enter data :"<<endl;
cout<<" "<<endl;
cin>>a>>b>>c;
//c=++a + b++;
//c=a++ + b++;
c=++a + ++b;
cout<<c<<" "<<a<<" "<<b;
return 0;
}