براي اينکه بتونيد دکمه ي Close فرم رو غيرفعال کنين و کاربرنتونه برنامه رو با اون ببنده از دستور زير استفاده کنين:
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
Cancel = True
End Subموفق باشيد