سورس پروژه دریافت سه عدد از ورودی که خودتون میتونید بیشترش کنید و چاپ معدل یا همون میانگین نمرات را بهتون میده تو زبان C میتونه کمکتون کنه.

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
main()
{
int sum=0,a,b,c;
float avg;
cin>>a>>b>>c;
sum=a+b+c;
avg=(float)sum/3;
cout<<"avg:"<<avg;
}