برنامه ای که عددی را از ورودی خوانده و ده برابر همان عدد را در ورودی چاپ میکند.سورس هم براتون گذاشتم امید وارم استفاده کنید و مفید باشه.

#include<conio.h>
#include<stdio.h>
main()
{
float a;
clrscr();
gotoxy(33,22);
scanf("%f",&a);
gotoxy(33,29);
a=a*10;
printf("%10.2f",a);
}
Printf(“ ”); حبچ
Scanf(“%d”,&a); ىذًاَخ