سورس دریافت متغیر و چاپ ان در وسط فرم پروژه خوبی برای دوستانی که شروع به کار کردن زبان C رو خوبه سورسشو پایین گذاشتم.تست هم شده

#include<conio.h>
#include<stdio.h>
main()
{
float a=1.5,b=2.5,c=13.75;
clrscr();
gotoxy(33,27);
printf("a=%-10.1f",a);
gotoxy(33,29);
printf("b=%-10.1f",b);
gotoxy(33,31);
printf("c=%-10.2f",c);
}