سیستم عامل توزیع شده در یک محیط شبکه ای اجرا می شود؛ در این سیستم قسمت های مختلف برنامه ی کاربر, بدون آن که او متوجه شود؛ روی چند رایانه مجزا اجرا می شده و سپس نتیجه ی نهایی به رایانه اصلی باز می گردد. سیستم عامل های توزیع شده به مراتب پیچیده تر از سیستم عامل های شبکه هستند. یکی از مزیت های مهم سیستم عامل های توزیع شده, سرعت بالای اجرای برنامه است؛ زیرا یک برنامه ی بزرگ می تواند از سخت افزار جداگانه قرار گیرند و نیازی به ارسال همه ی این اطلاعات به رایانه مرکزی نیست؛ در نتیجه در زمان جابه جایی این اطلاعات صرفه جویی می شود؛ سیستم های توزیع شده از امنیت مطلوبی برخوردارند و احتمال خرابی آنها کم است.