دقت اعداد اعشاری در تکنولوژی دات نت با یکدیگر فرق دارند. منظور از دقت ، تعداد ارقامی است که قبل و بعد از ممیز اعشار میتوان بدون گرد کردن نمایش داد.

Float :
دقت این نوع ، ۷رقم می باشد.و عددی با تعداد ارقام بیش از ۷ را گرد می کند.
( تعداد رقم = مجموع تعداد ارقام قبل و بعد از ممیز اعشار)
یعنی عدد ۸۸۹۹۷۷۶۶۵۵ را به عدد ۸۸۹۹۷۷۷۰۰۰ گرد می کند.
و عدد ۸۸۷۷۶۶٫۹۸ را به عدد ۸۸۷۷۶۶٫۲ گرد می کند.

در هر دو مثال زیر دو عدد را مساوی اعلام می کند.

float x,y, z;
x= 89764512;
y= 89764514;
if( x== y)
MessageBox.Show(" x = y");float x,y, z;
x= 99887.51223;
y= 99887.514;
if( x== y)
MessageBox.Show(" x = y");
Double :
دقت این نوع داده اعشاری ۱۶ رقم می باشد. و عددی با تعداد ارقام بیش از ۱۶ را گرد می کند.
( تعداد رقم = مجموع تعداد ارقام قبل و بعد از ممیز اعشار)
Decimal :
دقت این نوع داده اعشاری ۲۸ رقم می باشد. و عددی با تعداد ارقام بیش از ۲۸ را گرد می کند.
( تعداد رقم = مجموع تعداد ارقام قبل و بعد از ممیز اعشار)

منبع:پرشین ای تی