*** فرم های وب asp .net ***

بنظر میرسد برچسب فرم تمام سور ها باید برابر کنترل runat باشد

این فرم برای سرور پردازش داده شده استفاده میشود.

مثال اول:

<form runat="server">

...HTML + server controls

</form>

مثال دوم:

<form name="_ctl0" method="post" action="page.aspx" id="_ctl0">

...some code

</form>

************************************************** ***********************

*** ارسال فرم ***

برای ارسال فرم ما میتوانیم از کد زیر استفاده کنیم.

<asp:Button id="id" text="label" OnClick="sub" runat="server" />


* مثال کلی درباره ارسال فرم*

<script runat="server">
Sub submit(Source As Object, e As EventArgs)
button1.Text="You clicked me!"
End Sub
</script>

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form runat="server">
<asp:Button id="button1" Text="Click me!" runat="server" OnClick="submit" />
</form>

</body>
</html>

************************************************** **************************

*** حفظ حالت ***

در یک فرم کلاسیک کلاسیک تمام فرم های آن ارزش پاک شدن را دارند.


فرض کنید که شما باید یک فرم با تعداد زیادی از اطلاعات و سرور را مشاهده میکنید با یک خطا فرم به عقب می آید


مثال

<form name="_ctl0" method="post" action="page.aspx" id="_ctl0">
<input type="hidden" name="__VIEWSTATE"
value="dDwtNTI0ODU5MDE1Ozs+ZBCF2ryjMpeVgUrY2eTj79H Nl4Q=" />

.....some code

</form>

* مثال کلی *

* این مثال برای ثبت کردن اسم به کار میرود *

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="demo_classicasp.aspx" method="post">
Your name: <input type="text" name="fname" size="20">
<input type="submit" value="Submit">
</form>
<%
dim fname
fname=Request.Form("fname")
If fname<>"" Then
Response.Write("Hello " & fname & "!")
End If
%>

</body>
</html>

*************************************************
*** مثال کلی درباره ثبت اسم ***

<script runat="server">
Sub submit(sender As Object, e As EventArgs)
lbl1.Text="Hello " & txt1.Text & "!"
End Sub
</script>

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form runat="server">
Your name: <asp:TextBox id="txt1" runat="server" />
<asp:Button OnClick="submit" Text="Submit" runat="server" />
<p><asp:Label id="lbl1" runat="server" /></p>
</form>

</body>
</html>

************************************************** ***********

*** TEXT BOX کنترل ***

این یک مثال کلی است

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form runat="server">

A basic TextBox:
<asp:TextBox id="tb1" runat="server" />
<br /><br />

A password TextBox:
<asp:TextBox id="tb2" TextMode="password" runat="server" />
<br /><br />

A TextBox with text:
<asp:TextBox id="tb3" Text="Hello World!" runat="server" />
<br /><br />

A multiline TextBox:
<asp:TextBox id="tb4" TextMode="multiline" runat="server" />
<br /><br />

A TextBox with height:
<asp:TextBox id="tb5" rows="5" TextMode="multiline" runat="server" />
<br /><br />

A TextBox with width:
<asp:TextBox id="tb6" columns="30" runat="server" />

</form>

</body>
</html>

************************************************** *****************

*** ارسال کردن یک خط ***

* این فرم برای ثبت یک نام استفاده میشود *

<script runat="server">
Sub submit(sender As Object, e As EventArgs)
lbl1.Text="Your name is " & txt1.Text
End Sub
</script>

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form runat="server">
Enter your name:
<asp:TextBox id="txt1" runat="server" />
<asp:Button OnClick="submit" Text="Submit" runat="server" />
<p><asp:Label id="lbl1" runat="server" /></p>
</form>

</body>
</html>

* مثال دوم *

<script runat="server">
Sub change(sender As Object, e As EventArgs)
lbl1.Text="You changed text to " & txt1.Text
End Sub
</script>

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form runat="server">
Change text
<asp:TextBox id="txt1" runat="server"
text="Hello World!" ontextchanged="change" autopostback="true"/>
<p><asp:Label id="lbl1" runat="server" /></p>
</form>

</body>
</html>

************************************************** **********************