سورس مشخص کردن ار تفاع درخت که در محیط سی شارپ هستش فقط کدش رو براتون میزارم که استفاده کنید.

    int f (node * T )
{
int L , r ;
if ( T )
{
L = f ( T-> Left ) ;
R = f ( T-> Right ) ;
if L > r
return L + 1 ;
else
return r + 1 ;
}
return 0 ;
}