براي خاموش کردن کامپیوتر از دستور:

Shell ("shutdown -s -f -t 0") 'Turn Off Windows


براي ریستارت کامپیوتر از دستور:
Shell ("shutdown -r -f -t 0") 'Reboot Windows


و همچنین برای Log Off کردن کامپیوتر از دستور زير استفاده کنيد:
Shell ("shutdown -l -f -t 0") 'Log off Windowsموفق باشيد