با سلام خدمت برو بچ محترم سایت ام اس پی سافت بعد از غیبت یک ماهه دوبار من برگشتم که یک حالی به انجمن بدم

و اما آموزش

از منوی project گزینه refrences رو انتخاب کنید - بعد اونجا گزینه Microsoft ActiveX Data Objects 2.0 library پيدا کنيدو تيک بزنيد - Adodc مورد نظرتون رو هم با دیتابیس set کنید - بعد :

Dim db_file As String 
Dim conn As ADODB.Connection
Dim rs As ADODB.Recordset
Dim NumRec As Integer

Set conn = New ADODB.Connection
conn.ConnectionString = Adodc1.ConnectionString
conn.Open

On Error Resume Next
conn.Execute "DROP TABLE Jadid"
On Error GoTo 0

conn.Execute "CREATE TABLE Jadid(" & "One INTEGER NOT NULL," & "Two VARCHAR(40) NOT NULL," & "Three VARCHAR(40) NOT NULL)"

conn.Execute "INSERT INTO Jadid VALUES (1,'4','7')"
conn.Execute "INSERT INTO Jadid VALUES (2,'5','8')"
conn.Execute "INSERT INTO Jadid VALUES (3,'6','9')"

Set rs = conn.Execute("SELECT COUNT (*) FROM Jadid")
NumRec = rs.Fields(0)

conn.Close

MsgBox "Created ... "