[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] ها یا همان دستگاه‎های گرمازا، تجهیزاتی هستند که جهت گرم‎کردن فضاهای فاقد سیستم‎‎های مرکزی گرمایش و یا درصورت عملکرد ناصحیح و مناسب‎نبودن سیستم گرمایش مرکزی به‎کار
می‎روند. هیترها به چند نوع برقی، گازی، نفتی گازوئیلی تقسیم‏‎بندی می‎شوند.از هیترها در خشک‎کن‎ها و کارگاه‎های ساختمانی ، واحدهای مسکونی اداری ،بانکها، سالنهای ، کارخانه ها و... نیز
استفاده می‎گردد.

هیترها از نظر نوع انتقال انرژی گرمایشی به سه دسته تقسیم می شوند:
هیتر تابشی
هیترهای جریان همرفتی
هیتر فن دار

هیتر ها در انواع گازی و برقی ارائه می شود.