بخشی از آموزش حسابداری بازار کار به حسابداری حقوق و دستمزد اختصاص دارد که از قسمت*های مهم و ضروری در حسابداری است و اساساً به معنی محاسبه، ثبت و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان است. بنابراین اگر شرکتی هستید که تعداد زیادی کارمند در آن مشغول به کار هستند و هر ماه باید حقوق و دستمزد آن**ها را پرداخت کنید، باید حسابداری را استخدام کنید که مهارت*ها و دقت لازم را در انجام این کار داشته باشد.

در هنگام آموزش حسابداری حقوق و دستمزد معمولاً پیگیری و ثبت چیزهایی مانند حقوق و دستمزد، مالیات و کسورات را که باید انجام شود یاد می*گیرید و همچنین حسابداران یاد می*گیرند که حتماً باید اطمینان یابند به کارکنان مبلغ دقیقی در پایان هر ماه و به موقع پرداخت شده و اطلاعات به درستی برای اهداف حسابداری و دفترداری کسب و کار ثبت شده*اند.

حسابداری حقوق و دستمزد یک رشته*ی حسابداری خاص در رابطه با محاسبه و پرداخت حقوق به کارمندان شرکت است. صاحبان کسب*وکار کوچک می*توانند یک حسابدار که آموزش حسابداری مقدماتی در این*باره دیده است را مسئول طیف *گسترده*ای از وظایف حسابداری کنند. مدیران نیز با شرکت در دوره*های آموزش حسابداری حقوق و دستمزد بهتر می*توانند وضعیت این بخش را کنترل کنند و اطمینان یابند که کارکنان حقوق خود را در زمان مناسب دریافت کرده*اند. حسابداری حقوق و دستمزد آنقدرها هم که فکر می*کنید ساده نیست. ملاحظاتی مثل مالیات حقوق، مزایای جانبی، مسائل تأمین خواسته و پرداخت اضافه کاری را هم باید در نظر گرفت.

در فرایند آموزش حسابداری حقوق و دستمزد نحوه*ای که یک کسب و کار باید حقوق و دستمزد را محاسبه کرده و مالیات حقوق را باید کسر کند تا حقوق و دستمزد نهایی کارکنان را پرداخت کند یاد می*گیرد. سازمان*های بزرگ اغلب وظایف حسابداری حقوق و دستمزد را برون*سپاری می*کنند و یا انجام تمام کارهای این بخش را به مدیریت حقوق و دستمزد واگذار می*کنند. از سوی دیگر، برخی صاحبان کسب*وکار کوچک با کسب تجربه و [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] مسئولیت حسابداری کسب و کار خود را برعهده می*گیرند.
محاسبه*ی حقوق و دستمزد مواردی از قبیل محاسبه*ی حقوق، پاداش و حق کمیسیون به کارکنان، مالیات حقوق و پرداخت اضافه کاری و حق بیمه را در بر می*گیرد. اگر شما صاحب کسب*وکار کوچکی هستید که حسابداری حقوق و دستمزد را مدیریت می*کنید، شما مسئولیت زیر را خواهید داشت:

گزارش زمان و ساعات کار
اولین چیزی که در آموزش حسابداری و طی فرایند حسابداری حقوق و دستمزد باید به آن توجه داشت این است که اطلاعات روزانه، هفتگی و ماهانه ساعات و مدت *زمانی که کارکنان کار کرده*اند را جمع*آوری کنید. برای کارکنان دارای حقوق و دستمزد، ثبت زمان کار با یک عدد ثابت شروع می*شود، پس از آن ممکن است مرخصی، اضافه کاری و… نیز منظور شده و در محاسبه و میزان حقوق کارکنان تأثیر بگذارد. کارکنان ساعتی ممکن است هر هفته، تعداد ساعات متفاوتی کار کنند. بنابراین، برای کارکنان ساعتی، شما یک سیستم ردیابی ساعات کار نیاز دارید.

حسابداری حقوق و دستمزد ممکن است در رابطه با پرداخت حقوق و دستمزد به پیمانکاران مستقل نیز باشد. تعداد زیادی از کسب*وکارها پیمانکاران مستقلی را استخدام می*کنند که وظایف شغلی آن*ها مثل کارکنان شرکت است. این کار برای جلوگیری از فشارهای مالیات حقوق و دستمزد و حق بیمه کارگران و… است.
محاسبه حقوق و دستمزد پرداختی هر یک از کارکنان
همانطور که در ابتدا اشاره کردیم، بخشی از آموزش حسابداری بازار کار به یادگیری نحوه*ی محاسبه*ی حقوق و دستمزد اختصاص دارد در آموزش حسابداری حقوق و دستمزد یاد می*گیرید که چگونه پاداش و حقوق مربوط به هر کارگر را محاسبه کنید. محاسبه*ی حقوق و دستمزد می*تواند نسبتاً ساده و یا نسبتاً پیچیده باشد. برای مثال محاسبه*ی حقوق و دستمزد برای پیمانکاران مستقل ساده و شامل ضرب نرخ دستمزد قراردادی در تعداد ساعات کار انجام شده است. از سوی دیگر، محاسبه*ی حقوق و دستمزد برای یک مدیر اجرایی، ممکن است توزیع خودکار به حساب*های سرمایه*گذاری، بازپرداخت هزینه*های کسب*وکار و پاداش علاوه بر حقوق پایه باشد.
محاسبه و پرداخت مالیات
در حالی که برخی از مالیات*ها توسط کارفرما پرداخت می*شود و برخی از آن*ها توسط کارمندان پرداخت می*شود، کارفرما مسئول محاسبه*ی هر دو است.

کارمندان باید مالیات بر درآمد را پرداخت کرده و کارفرمایان باید مالیات بر حقوق را پرداخت کنند، اما کارفرما مسئول پر کردن و محاسبه*ی هر دو است. حسابدارانی که آموزش حسابداری در زمینه*ی نحوه*ی محاسبه*ی مالیات بر حقوق را کسب کرده*اند باید مالیات بر درآمد که به هر کارگر مربوط است را پس از محاسبه*ی حقوق و دستمزد ناخالص محاسبه کنند. سپس بخش حسابداری باید مالیات را از حقوق و دستمزد کارکنان کسر کرده و در نهایت حقوق و دستمزد خالص را به کارکنان پرداخت کنند. تمام این کارها را می*توان با داشتن نرم*افزار حقوق و دستمزد و یادگیری آن در دوره*های آموزش حسابداری کاربردی به راحتی و با دقتی زیاد انجام داد.