[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
وش [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] را می توان به طور کلی به شرح ذیل دسته بندی نمود.
مرحله اول) قالب بندی سقف:ابزار مورد نیاز برای [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] مشابه ابزار اجرای دال تخت می باشد.
مرحله دوم) آرماتور گذاری تحتانی:
یک شبکه سراسری متعامد آرماتور تحتانی به همراه آرماتورهای تقویتی تحتانی مطابق نقشه اجرا می گردد.
مرحله سوم) چیدن قالب های یوبوت:قالب های یوبوت در مناطق مشخص شده مطابق نقشه حجم چینی قرار داده می شود.
مرحله چهارم) آرماتور گذاری فوقانی:یک شبکه سراسری متعامد آرماتور فوقانی به همراه آرماتورهای تقویتی فوقانی مطابق نقشه اجرا می گردد.
مرحله پنجم) بتن ریزی:بتن ریزی مطابق دستورالعمل ها و دستور کارهای اجرایی انجام می پذیرد.
مرحله ششم) قالب برداری:قالب برداری مطابق ضوابط قالب برداری در دال ها انجام می پذیرد.