یک TrackBar در فرم خود قرار دهید و Max value را به 15 تغییر دهید و در رویداد OnChange آن کد زیر را قرار دهید:procedure TForm1.TrackBar1Change(Sender: TObject);


var


Count, i: integer;


beginfor i := 0 to Count do
b


Count := waveOutGetNumDevs


;egin


eOutSetVolume(i,longint(TrackBar1.Position*4369)*65536+longint(TrackBar1.Position*4369));
end;


wa


vend;