سورس جدول ضرب و پرينت ان در فرم
[INDENT]Dim i, j As Integer
For i = 2 To 9
For j = 2 To 9
Printer.Print i & "x" & j & "=" & i * j,
Next j
Printer.Print Chr(13)

Next i
Printer.EndDoc[/INDENT]