برنامه ای بنویسید که یک رابطه را از ورودی گرفته و ان را هم ارزی کند.

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;namespace هم_ارزی

{

class Program

{

static int m = 4; // سطر ماتریس

static int n = 4; // ستون ماتریسstatic void Main(string[] args)

{

int[,] A = new int[m, n];

Console.WriteLine(" Please enter your Array ");

for(int i = 0; i < m ; i++)

for (int j = 0; j < n; j++)

{

Console.Write(" A [{0},{1}]= ", i, j);

A[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());

}

for (int i = 0; i < m; i++) // بازتابی

for (int j = 0; j < n; j++)

if (i == j)

A[i, j] = 1;for (int i = 0; i < m; i++) // تقارنی

for (int j = 0; j < n; j++)

if (A[i, j] != 0)

A[j, i] = 1;for (int i = 0; i < m; i++) // متعدی

for (int j = 0; j < n; j++)

for (int k = 0; k < n; k++)

if (A[i, j] != 0 && A[j, k] != 0)

A[i, k] = 1;

Console.WriteLine(":::::::::::::::::::::::::::::::::");

for (int i = 0; i < m; i++)

for (int j = 0; j < n; j++)

Console.WriteLine(" A [{0},{1}]={2} ", i, j, A[i, j]);

Console.ReadKey();

}

}

}