برنامه ای بنویسید که ۵ عدد را از ورودی گرفته تعداد اعداد زوج و فرد را در خروجی چاپ کند
[RIGHT]#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main() {
int i,z=0,f=0,n;
for(i=1;i<=5;i++){
cin>>n;
if(n%2==0)
z=z+1;
if(n%2!=0)
f=f+1;
}
cout<<"zoj ="<<z<<"\n";
cout<<"fard ="<<f;
getch();
}
getch();
}
[/RIGHT]