ک NotePad طراحی کنید که دارای منوها و زیرمنوهای زیر باشد, همچنین با کلیک راست برروی فرم برنامه منوهای Cut, Copy, Paste , Clear ظاهر شود.

کدهای بالای فرم (تعریف دو متغیر بصورت عمومی)
     Dim R As DialogResult
Dim Filename As String


کدهای آیتم*های منوی File

کدهای زیر منوی New

R = MsgBox("Do you want save this file?", MsgBoxStyle.YesNoCancel, "Save file")
If R = Windows.Forms.DialogResult.No Then
RichTextBox1.Clear()
Me.Text = "New - Notepad"
ElseIf R = Windows.Forms.DialogResult.Yes Then
SaveFileDialog1.Title = “نام فایل موردنظر را وارد کنید”
SaveFileDialog1.Filter = "Text(*.txt) | *.txt"
R = SaveFileDialog1.ShowDialog
If R = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
Filename = SaveFileDialog1.FileName
RichTextBox1.SaveFile(Filename)
RichTextBox1.Clear()
Me.Text = "New - Notepad"
End If
End Ifکدهای زیر منوی Open
 
OpenFileDialog1.Title = "Open File"
OpenFileDialog1.Filter = "Text(*.txt) | *.txt"
R = OpenFileDialog1.ShowDialog
If R = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
Filename = OpenFileDialog1.FileName
RichTextBox1.LoadFile(Filename)
Me.Text = "Notepad - " + OpenFileDialog1.SafeFileName
End Ifکدهای زیر منوی Save
 If Me.Text = "New - Notepad" Then
SaveFileDialog1.Title = “نام فایل موردنظر را وارد کنید”
SaveFileDialog1.Filter = "Text(*.txt) | *.txt"
R = SaveFileDialog1.ShowDialog
If R = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
Filename = SaveFileDialog1.FileName
RichTextBox1.SaveFile(Filename)
Me.Text = "Notepad - " + SaveFileDialog1.FileName
End If
Else
RichTextBox1.SaveFile(Filename)
End If


کدهای زیر منوی Save as

 SaveFileDialog1.Title = "Save As"
SaveFileDialog1.Filter = "Text(*.txt) | *.txt"
R = SaveFileDialog1.ShowDialog
If R = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
Filename = SaveFileDialog1.FileName
RichTextBox1.SaveFile(Filename)
Me.Text = "Notepad - " + SaveFileDialog1.FileName
End Ifکدهای زیر منوی Exit
 R = MsgBox("Do you want save this file?", MsgBoxStyle.YesNoCancel, "Save file")
If R = Windows.Forms.DialogResult.No Then
End
ElseIf R = Windows.Forms.DialogResult.Yes Then
SaveFileDialog1.Title = “نام فایل موردنظر را وارد کنید”
SaveFileDialog1.Filter = "Text(*.txt) | *.txt"
R = SaveFileDialog1.ShowDialog
If R = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
Filename = SaveFileDialog1.FileName
RichTextBox1.SaveFile(Filename)
End
End If
End If


کدهای آیتم*های منوی Edit

کدهای زیر منوهای Cut, Copy, Paste , Readonly
 RichTextBox1.Cut()
RichTextBox1.Copy()
RichTextBox1.Paste()
RichTextBox1.Clear()کدهای آیتم*های منوی Format

کدهای زیر منوی Font
 FontDialog1.ShowColor = True
R = FontDialog1.ShowDialog
If R = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
RichTextBox1.Font = FontDialog1.Font
RichTextBox1.ForeColor = FontDialog1.Color
End If


کدهای زیر منوی Backcolor
R = ColorDialog1.ShowDialog
If R = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
RichTextBox1.BackColor = ColorDialog1.Color
End If


کدهای زیر منوی Forecolor
R = ColorDialog1.ShowDialog
If R = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
RichTextBox1.ForeColor = ColorDialog1.Color
End Ifکدهای زیر منوی Readonly
ReadOnlyToolStripMenuItem.Checked = Not ReadOnlyToolStripMenuItem.Checked
RichTextBox1.ReadOnly = Not RichTextBox1.ReadOnlyکدهای آیتم*های منوی Help

کدهای زیر منوی About us
MsgBox(“”, , “راهنما”)