آرایه ها در زبان بیسیک:
آرایه ها نوعی از ساختمان داده هستند که دارای یک نام مشخص بوده و هر عنصر با یک شماره یا اندیس شناسایی می شود, تمامی اعضای آرایه از یک نوع بوده و حافظه اشغال شده توسط تمامی اعضا یکسان می باشد.
در زبان VB.NET آرایه ها به دو نوع آرایه های ایستا یا استاتیک Static و آرایه های پویا یا Dynamic تقسیم می شوند.

مثال: تعریف آرایه استاتیک
[LEFT][FONT=Tahoma]Dim   X(100)  as  integer[/FONT]
[/LEFT]
مثال: تعریف آرایه پویا

 [FONT=Tahoma]Dim   X( )  as  integer[/FONT]


آرایه های ایستا آرایه هایی هستند که بعد از آرایه یا تعداد اعضای آرایه در ابتدای تعریف آرایه تعیین می شوند. در این حالت به تعداد عناصر تعریف شده آرایه حافظه رزرو شده و قابل استفاده توسط هیچ برنامه دیگری و یا سیستم عامل نمی باشد. آرایه های پویا در ابتدا هیچ حافظه ای را اشغال نمی کنند و برحسب نیاز در زمان مقداردهی حافظه مورد نیاز را رزرو می کنند, بنابراین بسته به تعداد عنصر استفاده شده در برنامه حافظه رزرو شده و هیج فضای بدون استفاده ای رزرو نمی شود.

مثال: برنامه ای بنویسید که 8 عدد را از کاربر گرفته و این اعداد را به روش حبابی مرتب کند.

جواب:
Public Class Form1
Dim A(100), I As Integer

Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
ListBox1.Items.Add(TextBox1.Text)
A(I) = TextBox1.Text
I += 1
TextBox1.Text = ""
End Sub

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim p, k, j, temp As Integer
ListBox2.Items.Clear()
While j = 0
j = 1
For p = 0 To I - 2
k = p + 1
If (A(p) > A(k)) Then
temp = A(p)
A(p) = A(k)
A(k) = temp
j = 0
End If
Next
End While
For p = 0 To I - 1
ListBox2.Items.Add(A(p))
Next
End Sub

End Class