مثال: فرض کنید در سه TextBox به ترتیب نام، نام*خانوادگی و معدل دانشجویان یک کلاس دریافت شود؟ پس از دریافت اطلاعات در صورت کلیک بر روی Sort اطلاعات بر اساس نام دانشجویان مرتب شود و همچنین Sort2 بر اساس نام*خانوادگی و Sort3 براساس معدل دانشجویان مرتب شود؟

جواب:
کدهای در زمان اجرای فرم:
Public Class Form1

Dim Fname(100), Lname(100), Temp As String

Dim Avg(100) As Double

Dim i As Integer

Dim R As DialogResult


کدهای اضافه کردن محتویات TextBoxها به ListBoxهای مربوطه:

    Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
Fname(i) = TextBox1.Text
Lname(i) = TextBox2.Text
Avg(i) = TextBox3.Text
i += 1
TextBox1.Text = ""
TextBox2.Text = ""
TextBox3.Text = ""
End Sub


کدهای مرتب سازی بر اساس نام:

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim p, k As Integer
RichTextBox1.Clear()
ListBox1.Items.Clear()
ListBox2.Items.Clear()
ListBox3.Items.Clear()
For p = 0 To i - 2
For k = p + 1 To i - 1
If (Fname(p) > Fname(k)) Then
Temp = Fname(p)
Fname(p) = Fname(k)
Fname(k) = Temp
Temp = Lname(p)
Lname(p) = Lname(k)
Lname(k) = Temp
Temp = Avg(p)
Avg(p) = Avg(k)
Avg(k) = Temp
End If
Next
Next
For p = 0 To i - 1
ListBox1.Items.Add(Fname(p))
ListBox2.Items.Add(Lname(p))
ListBox3.Items.Add(Avg(p))
RichTextBox1.Text = RichTextBox1.Text & Fname(p) & " " & Lname(p) & " " & Avg(p) & Chr(13)
Next
End Sub

کدهای مرتب سازی بر اساس نام*خانوادگی:

    Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
Dim p, k As Integer
RichTextBox1.Clear()
ListBox1.Items.Clear()
ListBox2.Items.Clear()
ListBox3.Items.Clear()
For p = 0 To i - 2
For k = p + 1 To i - 1
If (Lname(p) > Lname(k)) Then
Temp = Fname(p)
Fname(p) = Fname(k)
Fname(k) = Temp
Temp = Lname(p)
Lname(p) = Lname(k)
Lname(k) = Temp
Temp = Avg(p)
Avg(p) = Avg(k)
Avg(k) = Temp
End If
Next
Next
For p = 0 To i - 1
ListBox1.Items.Add(Fname(p))
ListBox2.Items.Add(Lname(p))
ListBox3.Items.Add(Avg(p))
RichTextBox1.Text = RichTextBox1.Text & Fname(p) & " " & Lname(p) & " " & Avg(p) & Chr(13)
Next
End Sub


کدهای مرتب سازی بر اساس معدل:

    Private Sub Button6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button6.Click

Dim p, k As Integer

RichTextBox1.Clear()

ListBox1.Items.Clear()

ListBox2.Items.Clear()

ListBox3.Items.Clear()

For p = 0 To i - 2

For k = p + 1 To i - 1

If (Avg(p) > Avg(k)) Then

Temp = Fname(p)

Fname(p) = Fname(k)

Fname(k) = Temp

Temp = Lname(p)

Lname(p) = Lname(k)

Lname(k) = Temp

Temp = Avg(p)

Avg(p) = Avg(k)

Avg(k) = Temp

End If

Next

Next

For p = 0 To i - 1

ListBox1.Items.Add(Fname(p))

ListBox2.Items.Add(Lname(p))

ListBox3.Items.Add(Avg(p))

RichTextBox1.Text = RichTextBox1.Text & Fname(p) & " " & Lname(p) & " " & Avg(p) & Chr(13)

Next

End SubPrivate Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click

SaveFileDialog1.Filter = ("text(*.txt)|*.txt")

R = SaveFileDialog1.ShowDialog

If R = Windows.Forms.DialogResult.OK Then

RichTextBox1.SaveFile(SaveFileDialog1.FileName)

End If

End SubPrivate Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click

OpenFileDialog1.Filter = ("text(*.txt)|*.txt")

R = OpenFileDialog1.ShowDialog

If R = Windows.Forms.DialogResult.OK Then

RichTextBox1.LoadFile(OpenFileDialog1.FileName)End If

End Sub
End Class