يک مسير (Path) ممکن است مسيري به يک درايو سي دي، درايو ديسکت (\:A) يا مسيري در شبکه باشد. مسيري که ممکن است شما اجازه نوشتن بر روي آن (براي ايجاد فايل يا تغيير در محتويات فايل) را نداشته باشيد. براي اين منظور تابع IsPathWriteable نوشته شده است که تعيين مي کند آيا مسير داده شده قابل نوشتن (Writeable) است يا خير. توجه داشته باشيد که اين تابع "وجود مسير" را کنترل نمي کند. اگر مسير وجود نداشته باشد يا غير معتبر باشد، مقدار False برگردانده ميشود. همچنين اگر مسير موجود باشد اما قابل نوشتن نباشد، مقدار False برگشت داده مي شود.

در قالب يک نمونه کد، بهتر مي توانيد کاربرد اين تابع را فرا بگيريد. براي اين منظور در ويژوال بيسيک يک فرم ايجاد کرده در در بخش کد فرم (Form Code)، کدهاي زير را وارد نماييد.

Public Function IsPathWriteable(path As String) As Boolean
' Returns True if path can be written to,
' False otherwise.
On Error Resume Next
Dim TempFileName As String, fn As Integer
TempFileName = MakeTempFileName(path)
fn = FreeFile
Open TempFileName For Output As #fn
' no error - this path is writeable.
If Err = 0 Then
Close #fn
Kill TempFileName
IsPathWriteable = True
Else
IsPathWriteable = False
End If
End Function

Public Function MakeTempFileName(path As String)
' Returns a filename (with path) that is not already in use in the indicated path.
' Name has the form path\1.tmp, path\2.tmp, etc.
' If path is blank then App.Path is used.
' Does not verify that path is valid.
Dim x As Integer, s As String
If path = "" Then path = App.path
' Be sure path ends with \.
If (Right(path, 1) <> "\") Then path = path & "\"
x = 0
Do
x = x + 1
s = path & x & ".tmp"
Loop Until Dir(s) = ""
MakeTempFileName = path & x & ".tmp"
End Function

Private Sub Form_Load()
MsgBox IsPathWriteable("d:\")
End Sub