برنامه های کاربردیASP.net از برنامه های کاربردی همتای ASP پیچیده تر هستند و از چندین نوع فایل پشتیبانی می کنند.

علاوه بر این پوشه مربوط به وب سایت می تواند حاوی فایلهایی باشد که مخصوص ASP.net نباشند مثل فایل تصویر، HTMLو فایلهای مربوط به شیوه نامه ها (فایلهای CSS) و... .
اغلب این فایلهای اختیاری اند می توانید برنامه هایی بنویسید که فقط شامل فایلهای aspxیاasmx باشند.

Aspx: صفحات ASP.net ،حاوی واسط کاربر و تمام یا بخشی از کد است. کاربران باید مستقیماً به یکی از فایلها برای شروع وب سایت مراجعه کنند.

Ascx: کنترل های کاربر هستند. خیلی شبیه به صفحات وب هستند، ولی داخل فایلaspx اجرا می شوند. با استفاده از این فایلها می توان واسط کاربرمناسبی را طراحی کرد.

Asmx: خدمات وب ASP.net هستند. خدمات وب متفاوت از صفحات وب عمل می کنند، اما از منابع، تنظیمات پیکربندی و حافظه مشترکی بهره می برند.

Web.config : فایل پیکربندی برنامه کاربردی ASP.net است که براساس XML نوشته می شود. این فایل شامل تنظیمات امنیتی، مدیریت حالت و حافظه و غیره است.

Global.asax : فایل برنامه کاربدی سراسری است. از این فایل برای تعریف متغیرهای عمومی و پاسخ به رویدادهای عمومی استفاده می شود.

Vsdisco یا disco: فایلهای پوشه ای خاص اند که مشتریان بااستفاده از آن ها می توانند خدمات وب را بیابند.

Vbیا cs: فایل های کد هستند که در ویژوال بیسیک یا C# تشکیل می شوند. این فایل ها موجب می شوند کد از منطق واسط کاربر در صفحه وب تفکیک شود.

Resx: این فایلهای هنگام استفاده از ویژوال استادیونت ایجاد می شوند و برای ذخیره اطلاعاتی به کار می روند که هنگام طراحی اضافه می کنید.

Sln، Suo،vbproj و csproj : این فایلها توسط ویژوال استادیو نت برای دسته بندی پروژه ها (مجموعه ای از فایلهای در برنامه کاربردی وب) و راه حال ها(مجموعه ای از پروژه ها) به کار می روند. لیستی از فایلهای مرتبط و گزینه های مربوط به محیط ویژوال استودونت را ذخیره می کنند. این فایلها در هنگام نوشتن صفحات وب به کار می آیند و نباید به وب سرور ارسال شوند. تنظیمات امنیتیASP.net مانع از دستیابی کاربران به این فایلها می شود.