در تعمیر مبدلهای حرارتی چنانچه از تجهیزات مناسب استفاده نشود هزینه تعمیرات می تواند از مبلغ خرید یک مبدل نو بیشتر باشد.

دستگاهای MF3iw و MF2iw شرکت DWT امکان ارائه یک راه حل سریع و موثر را جهت جداسازی لوله های جوش شده به تیوب شیت را می دهد.

این دستگاه قابلیت جداکردن لوله از صفحه و همزمان آماده کردن تیوب شیت را برای جوشکاری لوله های نو را فراهم می سازد