اموزش روان و ساده الستفاده از پيغام در سي شارپ

کد PHP:
[LEFT]using System;
    
using System.Collections.Generic;
    
using System.ComponentModel;
    
using System.Data;
    
using System.Drawing;
    
using System.Linq;
    
using System.Text;
    
using System.Windows.Forms;[/LEFT] [LEFT]namespace WindowsFormsApplication16
    
{
        public 
partial class Form1 Form
        
{
    public 
Form1()
    {
         
InitializeComponent();
    }[/
LEFT] [LEFT] private void Form1_Load(object senderEventArgs e)
    {
         
//
         // نمایش پیغام ساده [۱]
         //
         
MessageBox.Show("Dot Net Perls is awesome.");
         
//
         // نمایش یک پیغام همراه با عنوان. [۲]
         //
         
MessageBox.Show("Dot Net Perls is awesome.",
      
"Important Message");
         
//
         // نمایش کادر پیغام با دو دکمه بله و خیر. [۳]
         //
         
DialogResult result1 MessageBox.Show("Is Dot Net Perls awesome?",
      
"Important Question",
      
MessageBoxButtons.YesNo);
         
//
         // نمایش کادر پیغام با ایکن سوالی [۴]
         //
         
DialogResult result2 MessageBox.Show("Is Dot Net Perls awesome?",
      
"Important Query",
      
MessageBoxButtons.YesNoCancel,
      
MessageBoxIcon.Question);
         
//
         // نمایش کادر پیغام سوالی به صورت پیش فرض [۵]
         //
         
DialogResult result3 MessageBox.Show("Is Visual Basic awesome?",
      
"The Question",
      
MessageBoxButtons.YesNoCancel,
      
MessageBoxIcon.Question,
      
MessageBoxDefaultButton.Button2);
         
//
         // تست کلید های فرشده شده در کادرهای پیغام [۶]
         //
         
if (result1 == DialogResult.Yes &&
      
result2 == DialogResult.Yes &&
      
result3 == DialogResult.No)
         {
      
MessageBox.Show("شما جواب دادید بله بله نه");
         }
         
//
         //کادر پیغام راست چین شده[۷]
         //
         
MessageBox.Show("Dot Net Perls is the best.",
      
"Critical Warning",
      
MessageBoxButtons.OKCancel,
      
MessageBoxIcon.Warning,
      
MessageBoxDefaultButton.Button1,
      
MessageBoxOptions.leftAlign,
      
true);
         
//
         // کادر پیغامک با ایکن خطر[۸]
         //
         
MessageBox.Show("Dot Net Perls is super.",
      
"Important Note",
      
MessageBoxButtons.OK,
      
MessageBoxIcon.Exclamation,
      
MessageBoxDefaultButton.Button1);
    }
        }
    }
[/
LEFT