پرو*ژها جديدي را ايجاد نماييد . به طور پيش فرض Form1 ايجاد مي شود.
كنترلي از نوع Command Button به فرم اضافه كنيد . Command1 به طور پيش فرض ايجاد مي شود.
كد زير را در رويداد Click كنترل مزبور وارد نماييد.
کد:
کد PHP:
Private Sub Command1_Click()
dim obj as object
Set obt 
CreateObject("Word.Basic")
obg.Fileopen "C:\demo.doc"
Obg.FileSaveass "c:\Demo.rtf"6
Set Obg
Nothing
msgbox 
"Document Convertedto Rtf Format"
End Sub 
توجه : فرض اين برنامه اين است كه شما يك سند ورد با نام demo.doc را در شاخه اصلي درايو C خود ذخيره كرده ايد .