فرض كنيد در حال نوشتن برنامه اي هستيد كه داراي يكسري رويداد ها و اتفاقات در خصوص زمان بوده و مقدار عددي زمان را متناسب با مجموع ثانيه هايي كه آن رويداد طول مي كشد تا كارش را انجام دهد ، بدست آورده و بازيابي كنيد . همچنين قصد آنرا داريد كه مقدار ثانيه ها را به معادلش بر حسب دقيقه و ثانيه تبديل و عبارت به دست آمده را به كاربر نمايش دهشد . عملگر Mod در ويژوال بيسيك اين پردازش تبديلي را برايتان انجام مي دهد.

بكارگيري عملگر Mod براي محاسبه دوره هاي زماني سپري شده
عملگر Mod در ويژوال بيسيك ، دو عدد را به هم تقسيم مي كند اما فقط باقيمانده عمل تقسيم را بر مي گرداند . اگر بخواهيد معين كنيد كه عدد 121 ( كل ثانيه هايي كه براي يك رويداد ثبت شده است ) چند دقيقه و ثانيه مي شود ، اين عدد را بر 60 تقسيم مي كنيد (*ثانيه به ازاي هر دقيقه )*نتيجه تقسيم عدد 2 و باقيمانده آن نيز 1 خواهد بود . اينك اگر از عملگر Mod ، مجددا بر روي عدد اصلي استفاده كنيد ، عدد 1 را دريافت خواهيد كرد كه همان باقيمانده تقسيم فوق است . اين تبديل ،*در نهايت عدد 121 را به دو دقيقه و يك ثانيه تبديل مي كند.

برنامه نمونه

اين برنامه چگونگي بكارگيري عملگر mod براي تبديل عدد متناسب با زمان به يك رشته را نشان مي دهد .

1- پروژه جديدي در ويژوال بيسيك ايجاد نماييد به طور پيش فرض Form1 ايجاد مي شود.
2- كنترلي از نوع Label به Form1* اضافه كنيد . بطور پيش فرض Lable1 ايجاد مي شود. خصوصيت Caption آن را با عبارت "Enter A Value" تنظيم نماييد.
3- سپس كنترلي از نوع Text Box در كنار Label1 اضافه كنيد . بطور پيش فرض Text1 ايجاد مي شود. خصوصيت Text آنرا نيز با Null (خالي) تنظيم نماييد.
4- كد زير را به رويداد LostFocus مربوط به Text1 اضافه نماييد
کد:
کد:
Sub Text1_Lostfocus()
Dim Isec as integer
Isec = val(text1.text)
Breaksex = Str$(Int(Isec /60 )) & "Minute" & Str$(Isec Mod 60) & " Second "
text2.text = Breaksec
end sub
5- كنترلي از نوع Label در زير Label1 به Form1 اضافه كنيد . به طور پيش فرض Label2 ايجاد مي شود خصوصيت Caption آن را با عبارت "Time Passed " تنظيم نماييد.
6- در كنار Label2 و در زير Text1 , كنترل ديگري از نوع Text box اضافه كنيد به طور پيش فرض Text2 ايجاد مي شود . خاصيت text آن را به مقدار خالي تنظيم نماييد.
8- هنگام اجراي برنامه كاربردي يك مقداد عددي در Textbox اول وارد كنيد . سپس كليد Tab را براي ريختن آن به دومين textbox فشار دهيد . برنامه عدد وارد شده را به رشته اي تبديل مي كند كه اين رشته متناسب با مقدار دقيقه و ثانيه مي باشد.