این برنامه مربع (توان 2) و مکعّب (توان 3) اعداد 1 تا 10 را روی صفحه نمایش میدهد. شما میتوانید این محدوده را به آسانی تغییر دهید.کد PHP:
*/
#include <iostream.h>

int main()
{
     for(
int i=1;i<11;i++)
      
cout<<i<<"\t"<<i*i<<"\t"<<i*i*i<<endl;
    return 
0;