اَسکی (ASCII مخفف American Standard Code for Information Interchange) یک ترتیب کاراکتری (Character Encoding) بر اساس الفبای انگلیسی است. کد های اسکی در کامپیوتر ها، وسایل ارتباطی و هر وسیله دیگری که با متن سروکار دارد، برای نمایش متون استفاده می*شوند. تمام مجموعه کارکترهای نسل جدید (مانند یونیکد و UTF) از اسکی نشأت می*گیرند.

این برنامه جدول کد های اسکی را در صفحه نمایش میدهد.

کد PHP:
/*

*/
#include <iostream.h>

int main()
{
  for(
char ch=-128;ch<127;ch++)
    
cout<<"character="<<ch
         
<<"\tASCII Code="<<(int)ch<<"\n";
  
cout<<"character="<<ch<<"\tASCII Code="<<(int)ch<<endl;
  return 
;