این برنامه جدول ضرب 10*10 را شبیه سازی کرده و نمایش میدهد.
#include <iostream.h> [B]int[/B] main() { [B]for[/B]([B]register[/B] i=1;i<=10;i++) { [B]for[/B]([B]register[/B] j=1;j<=10;j++) cout<<i*j<<"\t"; cout<<endl; } [B]return[/B] 0; }