کد رنگ های پرکاربرد برای استفاده در وب
[TABLE="class: mtable"]
[TR="class: tcb wt"]
[TD="bgcolor: #331be3"][B]نام رنگ[/B]
[/TD]
[TD="bgcolor: #331be3"][B]کد رنگ
[/B][/TD]
[TD="bgcolor: #331be3"][B]رنگ[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw, width: 25%"]Black[/TD]
[TD="class: tcw, width: 25%"]#000000[/TD]
[TD="class: wt, width: 25%, bgcolor: #000000"][B]Black[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Gray0[/TD]
[TD="class: tcw"]#150517[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #150517"][B]Gray0[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Gray18[/TD]
[TD="class: tcw"]#250517[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #250517"][B]Gray18[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Gray21[/TD]
[TD="class: tcw"]#2B1B17[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #2b1b17"][B]Gray21[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Gray23[/TD]
[TD="class: tcw"]#302217[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #302217"][B]Gray23[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Gray24[/TD]
[TD="class: tcw"]#302226[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #302226"][B]Gray24[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Gray25[/TD]
[TD="class: tcw"]#342826[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #342826"][B]Gray25[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Gray26[/TD]
[TD="class: tcw"]#34282C[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #34282c"][B]Gray26[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Gray27[/TD]
[TD="class: tcw"]#382D2C[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #382d2c"][B]Gray27[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Gray28[/TD]
[TD="class: tcw"]#3b3131[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #3b3131"][B]Gray28[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Gray29[/TD]
[TD="class: tcw"]#3E3535[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #3e3535"][B]Gray29[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Gray30[/TD]
[TD="class: tcw"]#413839[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #413839"][B]Gray30[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Gray31[/TD]
[TD="class: tcw"]#41383C[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #41383c"][B]Gray31[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Gray32[/TD]
[TD="class: tcw"]#463E3F[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #463e3f"][B]Gray32[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Gray34[/TD]
[TD="class: tcw"]#4A4344[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #4a4344"][B]Gray34[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Gray35[/TD]
[TD="class: tcw"]#4C4646[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #4c4646"][B]Gray35[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Gray36[/TD]
[TD="class: tcw"]#4E4848[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #4e4848"][B]Gray36[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Gray37[/TD]
[TD="class: tcw"]#504A4B[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #504a4b"][B]Gray37[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Gray38[/TD]
[TD="class: tcw"]#544E4F[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #544e4f"][B]Gray38[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Gray39[/TD]
[TD="class: tcw"]#565051[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #565051"][B]Gray39[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Gray40[/TD]
[TD="class: tcw"]#595454[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #595454"][B]Gray40[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Gray41[/TD]
[TD="class: tcw"]#5C5858[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #5c5858"][B]Gray41[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Gray42[/TD]
[TD="class: tcw"]#5F5A59[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #5f5a59"][B]Gray42[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Gray43[/TD]
[TD="class: tcw"]#625D5D[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #625d5d"][B]Gray43[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Gray44[/TD]
[TD="class: tcw"]#646060[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #646060"][B]Gray44[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Gray45[/TD]
[TD="class: tcw"]#666362[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #666362"][B]Gray45[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Gray46[/TD]
[TD="class: tcw"]#696565[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #696565"][B]Gray46[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Gray47[/TD]
[TD="class: tcw"]#6D6968[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #6d6968"][B]Gray47[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Gray48[/TD]
[TD="class: tcw"]#6E6A6B[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #6e6a6b"][B]Gray48[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Gray49[/TD]
[TD="class: tcw"]#726E6D[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #726e6d"][B]Gray49[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Gray50[/TD]
[TD="class: tcw"]#747170[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #747170"][B]Gray50[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Gray[/TD]
[TD="class: tcw"]#736F6E[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #736f6e"][B]Gray[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Slate Gray4[/TD]
[TD="class: tcw"]#616D7E[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #616d7e"][B]Slate Gray4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Slate Gray[/TD]
[TD="class: tcw"]#657383[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #657383"][B]Slate Gray[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Light Steel Blue4[/TD]
[TD="class: tcw"]#646D7E[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #646d7e"][B]Light Steel Blue4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Light Slate Gray[/TD]
[TD="class: tcw"]#6D7B8D[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #6d7b8d"][B]Light Slate Gray[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Cadet Blue4[/TD]
[TD="class: tcw"]#4C787E[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #4c787e"][B]Cadet Blue4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dark Slate Gray4[/TD]
[TD="class: tcw"]#4C7D7E[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #4c7d7e"][B]Dark Slate Gray4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Thistle4[/TD]
[TD="class: tcw"]#806D7E[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #806d7e"][B]Thistle4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Medium Slate Blue[/TD]
[TD="class: tcw"]#5E5A80[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #5e5a80"][B]Medium Slate Blue[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Medium Purple4[/TD]
[TD="class: tcw"]#4E387E[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #4e387e"][B]Medium Purple4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Midnight Blue[/TD]
[TD="class: tcw"]#151B54[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #151b54"][B]Midnight Blue[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dark Slate Blue[/TD]
[TD="class: tcw"]#2B3856[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #2b3856"][B]Dark Slate Blue[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dark Slate Gray[/TD]
[TD="class: tcw"]#25383C[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #25383c"][B]Dark Slate Gray[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dim Gray[/TD]
[TD="class: tcw"]#463E41[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #463e41"][B]Dim Gray[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Cornflower Blue[/TD]
[TD="class: tcw"]#151B8D[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #151b8d"][B]Cornflower Blue[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Royal Blue4[/TD]
[TD="class: tcw"]#15317E[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #15317e"][B]Royal Blue4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Slate Blue4[/TD]
[TD="class: tcw"]#342D7E[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #342d7e"][B]Slate Blue4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Royal Blue[/TD]
[TD="class: tcw"]#2B60DE[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #2b60de"][B]Royal Blue[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Royal Blue1[/TD]
[TD="class: tcw"]#306EFF[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #306eff"][B]Royal Blue1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Royal Blue2[/TD]
[TD="class: tcw"]#2B65EC[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #2b65ec"][B]Royal Blue2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Royal Blue3[/TD]
[TD="class: tcw"]#2554C7[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #2554c7"][B]Royal Blue3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Deep Sky Blue[/TD]
[TD="class: tcw"]#3BB9FF[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #3bb9ff"][B]Deep Sky Blue[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Deep Sky Blue2[/TD]
[TD="class: tcw"]#38ACEC[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #38acec"][B]Deep Sky Blue2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Slate Blue[/TD]
[TD="class: tcw"]#357EC7[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #357ec7"][B]Slate Blue[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Deep Sky Blue3[/TD]
[TD="class: tcw"]#3090C7[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #3090c7"][B]Deep Sky Blue3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Deep Sky Blue4[/TD]
[TD="class: tcw"]#25587E[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #25587e"][B]Deep Sky Blue4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dodger Blue[/TD]
[TD="class: tcw"]#1589FF[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #1589ff"][B]Dodger Blue[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dodger Blue2[/TD]
[TD="class: tcw"]#157DEC[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #157dec"][B]Dodger Blue2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dodger Blue3[/TD]
[TD="class: tcw"]#1569C7[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #1569c7"][B]Dodger Blue3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dodger Blue4[/TD]
[TD="class: tcw"]#153E7E[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #153e7e"][B]Dodger Blue4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Steel Blue4[/TD]
[TD="class: tcw"]#2B547E[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #2b547e"][B]Steel Blue4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Steel Blue[/TD]
[TD="class: tcw"]#4863A0[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #4863a0"][B]Steel Blue[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Slate Blue2[/TD]
[TD="class: tcw"]#6960EC[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #6960ec"][B]Slate Blue2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Violet[/TD]
[TD="class: tcw"]#8D38C9[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #8d38c9"][B]Violet[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Medium Purple3[/TD]
[TD="class: tcw"]#7A5DC7[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #7a5dc7"][B]Medium Purple3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Medium Purple[/TD]
[TD="class: tcw"]#8467D7[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #8467d7"][B]Medium Purple[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Medium Purple2[/TD]
[TD="class: tcw"]#9172EC[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #9172ec"][B]Medium Purple2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Medium Purple1[/TD]
[TD="class: tcw"]#9E7BFF[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #9e7bff"][B]Medium Purple1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Light Steel Blue[/TD]
[TD="class: tcw"]#728FCE[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #728fce"][B]Light Steel Blue[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Steel Blue3[/TD]
[TD="class: tcw"]#488AC7[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #488ac7"][B]Steel Blue3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Steel Blue2[/TD]
[TD="class: tcw"]#56A5EC[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #56a5ec"][B]Steel Blue2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Steel Blue1[/TD]
[TD="class: tcw"]#5CB3FF[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #5cb3ff"][B]Steel Blue1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Sky Blue3[/TD]
[TD="class: tcw"]#659EC7[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #659ec7"][B]Sky Blue3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Sky Blue4[/TD]
[TD="class: tcw"]#41627E[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #41627e"][B]Sky Blue4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Slate Blue[/TD]
[TD="class: tcw"]#737CA1[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #737ca1"][B]Slate Blue[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Slate Blue[/TD]
[TD="class: tcw"]#737CA1[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #737ca1"][B]Slate Blue[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Slate Gray3[/TD]
[TD="class: tcw"]#98AFC7[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #98afc7"][B]Slate Gray3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Violet Red[/TD]
[TD="class: tcw"]#F6358A[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #f6358a"][B]Violet Red[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Violet Red1[/TD]
[TD="class: tcw"]#F6358A[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #f6358a"][B]Violet Red1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Violet Red2[/TD]
[TD="class: tcw"]#E4317F[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #e4317f"][B]Violet Red2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Deep Pink[/TD]
[TD="class: tcw"]#F52887[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #f52887"][B]Deep Pink[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Deep Pink2[/TD]
[TD="class: tcw"]#E4287C[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #e4287c"][B]Deep Pink2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Deep Pink3[/TD]
[TD="class: tcw"]#C12267[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #c12267"][B]Deep Pink3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Deep Pink4[/TD]
[TD="class: tcw"]#7D053F[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #7d053f"][B]Deep Pink4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Medium Violet Red[/TD]
[TD="class: tcw"]#CA226B[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #ca226b"][B]Medium Violet Red[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Violet Red3[/TD]
[TD="class: tcw"]#C12869[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #c12869"][B]Violet Red3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Firebrick[/TD]
[TD="class: tcw"]#800517[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #800517"][B]Firebrick[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Violet Red4[/TD]
[TD="class: tcw"]#7D0541[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #7d0541"][B]Violet Red4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Maroon4[/TD]
[TD="class: tcw"]#7D0552[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #7d0552"][B]Maroon4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Maroon[/TD]
[TD="class: tcw"]#810541[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #810541"][B]Maroon[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Maroon3[/TD]
[TD="class: tcw"]#C12283[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #c12283"][B]Maroon3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Maroon2[/TD]
[TD="class: tcw"]#E3319D[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #e3319d"][B]Maroon2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Maroon1[/TD]
[TD="class: tcw"]#F535AA[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #f535aa"][B]Maroon1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Magenta[/TD]
[TD="class: tcw"]#FF00FF[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #ff00ff"][B]Magenta[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Magenta1[/TD]
[TD="class: tcw"]#F433FF[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #f433ff"][B]Magenta1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Magenta2[/TD]
[TD="class: tcw"]#E238EC[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #e238ec"][B]Magenta2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Magenta3[/TD]
[TD="class: tcw"]#C031C7[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #c031c7"][B]Magenta3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Medium Orchid[/TD]
[TD="class: tcw"]#B048B5[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #b048b5"][B]Medium Orchid[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Medium Orchid1[/TD]
[TD="class: tcw"]#D462FF[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #d462ff"][B]Medium Orchid1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Medium Orchid2[/TD]
[TD="class: tcw"]#C45AEC[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #c45aec"][B]Medium Orchid2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Medium Orchid3[/TD]
[TD="class: tcw"]#A74AC7[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #a74ac7"][B]Medium Orchid3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Medium Orchid4[/TD]
[TD="class: tcw"]#6A287E[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #6a287e"][B]Medium Orchid4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Purple[/TD]
[TD="class: tcw"]#8E35EF[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #8e35ef"][B]Purple[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Purple1[/TD]
[TD="class: tcw"]#893BFF[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #893bff"][B]Purple1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Purple2[/TD]
[TD="class: tcw"]#7F38EC[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #7f38ec"][B]Purple2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Purple3[/TD]
[TD="class: tcw"]#6C2DC7[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #6c2dc7"][B]Purple3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Purple4[/TD]
[TD="class: tcw"]#461B7E[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #461b7e"][B]Purple4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dark Orchid4[/TD]
[TD="class: tcw"]#571B7e[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #571b7e"][B]Dark Orchid4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dark Orchid[/TD]
[TD="class: tcw"]#7D1B7E[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #7d1b7e"][B]Dark Orchid[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dark Violet[/TD]
[TD="class: tcw"]#842DCE[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #842dce"][B]Dark Violet[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dark Orchid3[/TD]
[TD="class: tcw"]#8B31C7[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #8b31c7"][B]Dark Orchid3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dark Orchid2[/TD]
[TD="class: tcw"]#A23BEC[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #a23bec"][B]Dark Orchid2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dark Orchid1[/TD]
[TD="class: tcw"]#B041FF[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #b041ff"][B]Dark Orchid1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Plum4[/TD]
[TD="class: tcw"]#7E587E[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #7e587e"][B]Plum4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Pale Violet Red[/TD]
[TD="class: tcw"]#D16587[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #d16587"][B]Pale Violet Red[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Pale Violet Red1[/TD]
[TD="class: tcw"]#F778A1[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #f778a1"][B]Pale Violet Red1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Pale Violet Red2[/TD]
[TD="class: tcw"]#E56E94[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #e56e94"][B]Pale Violet Red2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Pale Violet Red3[/TD]
[TD="class: tcw"]#C25A7C[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #c25a7c"][B]Pale Violet Red3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Pale Violet Red4[/TD]
[TD="class: tcw"]#7E354D[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #7e354d"][B]Pale Violet Red4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Plum[/TD]
[TD="class: tcw"]#B93B8F[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #b93b8f"][B]Plum[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Plum1[/TD]
[TD="class: tcw"]#F9B7FF[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #f9b7ff"][B]Plum1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Plum2[/TD]
[TD="class: tcw"]#E6A9EC[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #e6a9ec"][B]Plum2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Plum3[/TD]
[TD="class: tcw"]#C38EC7[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #c38ec7"][B]Plum3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Thistle[/TD]
[TD="class: tcw"]#D2B9D3[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #d2b9d3"][B]Thistle[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Thistle3[/TD]
[TD="class: tcw"]#C6AEC7[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #c6aec7"][B]Thistle3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Lavender Blush2[/TD]
[TD="class: tcw"]#EBDDE2[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #ebdde2"][B]Lavender Blush2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Lavender Blush3[/TD]
[TD="class: tcw"]#C8BBBE[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #c8bbbe"][B]Lavender Blush3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Thistle2[/TD]
[TD="class: tcw"]#E9CFEC[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #d9cfec"][B]Thistle2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Thistle1[/TD]
[TD="class: tcw"]#FCDFFF[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #fcdfff"][B]Thistle1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Lavender[/TD]
[TD="class: tcw"]#E3E4FA[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #e3e4fa"][B]Lavender[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Lavender Blush[/TD]
[TD="class: tcw"]#FDEEF4[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #fdeef4"][B]Lavender Blush[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Light Steel Blue1[/TD]
[TD="class: tcw"]#C6DEFF[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #c6deff"][B]Light Steel Blue1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Light Blue[/TD]
[TD="class: tcw"]#ADDFFF[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #addfff"][B]Light Blue[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Light Blue1[/TD]
[TD="class: tcw"]#BDEDFF[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #bdedff"][B]Light Blue1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Light Cyan[/TD]
[TD="class: tcw"]#E0FFFF[/TD]
[TD="bgcolor: #e0ffff"][B]Light Cyan[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Slate Gray1[/TD]
[TD="class: tcw"]#C2DFFF[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #c2dfff"][B]Slate Gray1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Slate Gray2[/TD]
[TD="class: tcw"]#B4CFEC[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #b4cfec"][B]Slate Gray2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Light Steel Blue2[/TD]
[TD="class: tcw"]#B7CEEC[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #b7ceec"][B]Light Steel Blue2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Turquoise1[/TD]
[TD="class: tcw"]#52F3FF[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #52f3ff"][B]Turquoise1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Cyan[/TD]
[TD="class: tcw"]#00FFFF[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #00ffff"][B]Cyan[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Cyan1[/TD]
[TD="class: tcw"]#57FEFF[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #57feff"][B]Cyan1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Cyan2[/TD]
[TD="class: tcw"]#50EBEC[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #50ebec"][B]Cyan2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Turquoise2[/TD]
[TD="class: tcw"]#4EE2EC[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #4ee2ec"][B]Turquoise2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Medium Turquoise[/TD]
[TD="class: tcw"]#48CCCD[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #48cccd"][B]Medium Turquoise[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Turquoise[/TD]
[TD="class: tcw"]#43C6DB[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #43c6db"][B]Turquoise[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dark Slate Gray1[/TD]
[TD="class: tcw"]#9AFEFF[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #9afeff"][B]Dark Slate Gray1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dark Slate Gray2[/TD]
[TD="class: tcw"]#8EEBEC[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #8eebec"][B]Dark slate Gray2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dark Slate Gray3[/TD]
[TD="class: tcw"]#78c7c7[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #78c7c7"][B]Dark Slate Gray3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Cyan3[/TD]
[TD="class: tcw"]#46C7C7[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #46c7c7"][B]Cyan3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Turquoise3[/TD]
[TD="class: tcw"]#43BFC7[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #43bfc7"][B]Turquoise3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Cadet Blue3[/TD]
[TD="class: tcw"]#77BFC7[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #77bfc7"][B]Cadet Blue3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Pale Turquoise3[/TD]
[TD="class: tcw"]#92C7C7[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #92c7c7"][B]Pale Turquoise3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Light Blue2[/TD]
[TD="class: tcw"]#AFDCEC[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #afdcec"][B]Light Blue2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dark Turquoise[/TD]
[TD="class: tcw"]#3B9C9C[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #3b9c9c"][B]Dark Turquoise[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Cyan4[/TD]
[TD="class: tcw"]#307D7E[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #307d7e"][B]Cyan4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Light Sea Green[/TD]
[TD="class: tcw"]#3EA99F[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #3ea99f"][B]Light Sea Green[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Light Sky Blue[/TD]
[TD="class: tcw"]#82CAFA[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #82cafa"][B]Light Sky Blue[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Light Sky Blue2[/TD]
[TD="class: tcw"]#A0CFEC[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #a0cfec"][B]Light Sky Blue2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Light Sky Blue3[/TD]
[TD="class: tcw"]#87AFC7[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #87afc7"][B]Light Sky Blue3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Sky Blue[/TD]
[TD="class: tcw"]#82CAFF[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #82caff"][B]Sky Blue[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Sky Blue2[/TD]
[TD="class: tcw"]#79BAEC[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #79baec"][B]Sky Blue2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Light Sky Blue4[/TD]
[TD="class: tcw"]#566D7E[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #566d7e"][B]Light Sky Blue4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Sky Blue[/TD]
[TD="class: tcw"]#6698FF[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #6698ff"][B]Sky Blue[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Light Slate Blue[/TD]
[TD="class: tcw"]#736AFF[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #736aff"][B]Light Slate Blue[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Light Cyan2[/TD]
[TD="class: tcw"]#CFECEC[/TD]
[TD="bgcolor: #cfecec"][B]Light Cyan2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Light Cyan3[/TD]
[TD="class: tcw"]#AFC7C7[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #afc7c7"][B]Light Cyan3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Light Cyan4[/TD]
[TD="class: tcw"]#717D7D[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #717d7d"][B]Light Cyan4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Light Blue3[/TD]
[TD="class: tcw"]#95B9C7[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #95b9c7"][B]Light Blue3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Light Blue4[/TD]
[TD="class: tcw"]#5E767E[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #5e767e"][B]Light Blue4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Pale Turquoise4[/TD]
[TD="class: tcw"]#5E7D7E[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #5e7d7e"][B]Pale Turquoise4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dark Sea Green4[/TD]
[TD="class: tcw"]#617C58[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #617c58"][B]Dark Sea Green4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Medium Aquamarine[/TD]
[TD="class: tcw"]#348781[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #348781"][B]Medium Aquamarine[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Medium Sea Green[/TD]
[TD="class: tcw"]#306754[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #306754"][B]Medium Sea Green[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Sea Green[/TD]
[TD="class: tcw"]#4E8975[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #4e8975"][B]Sea Green[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dark Green[/TD]
[TD="class: tcw"]#254117[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #254117"][B]Dark Green[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Sea Green4[/TD]
[TD="class: tcw"]#387C44[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #387c44"][B]Sea Green4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Forest Green[/TD]
[TD="class: tcw"]#4E9258[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #4e9258"][B]Forest Green[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Medium Forest Green[/TD]
[TD="class: tcw"]#347235[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #347235"][B]Medium Forest Green[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Spring Green4[/TD]
[TD="class: tcw"]#347C2C[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #347c2c"][B]Spring Green4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dark Olive Green4[/TD]
[TD="class: tcw"]#667C26[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #667c26"][B]Dark Olive Green4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Chartreuse4[/TD]
[TD="class: tcw"]#437C17[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #437c17"][B]Chartreuse4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Green4[/TD]
[TD="class: tcw"]#347C17[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #347c17"][B]Green4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Medium Spring Green[/TD]
[TD="class: tcw"]#348017[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #348017"][B]Medium Spring Green[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Spring Green[/TD]
[TD="class: tcw"]#4AA02C[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #4aa02c"][B]Spring Green[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Lime Green[/TD]
[TD="class: tcw"]#41A317[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #41a317"][B]Lime Green[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Spring Green[/TD]
[TD="class: tcw"]#4AA02C[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #4aa02c"][B]Spring Green[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dark Sea Green[/TD]
[TD="class: tcw"]#8BB381[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #8bb381"][B]Dark Sea Green[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dark Sea Green3[/TD]
[TD="class: tcw"]#99C68E[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #99c68e"][B]Dark Sea Green3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Green3[/TD]
[TD="class: tcw"]#4CC417[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #4cc417"][B]Green3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Chartreuse3[/TD]
[TD="class: tcw"]#6CC417[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #6cc417"][B]Chartreuse3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Yellow Green[/TD]
[TD="class: tcw"]#52D017[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #52d017"][B]Yellow Green[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Spring Green3[/TD]
[TD="class: tcw"]#4CC552[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #4cc552"][B]Spring Green3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Sea Green3[/TD]
[TD="class: tcw"]#54C571[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #54c571"][B]Sea Green3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Spring Green2[/TD]
[TD="class: tcw"]#57E964[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #57e964"][B]Spring Green2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Spring Green1[/TD]
[TD="class: tcw"]#5EFB6E[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #5efb6e"][B]Spring Green1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Sea Green2[/TD]
[TD="class: tcw"]#64E986[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #64e986"][B]Sea Green2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Sea Green1[/TD]
[TD="class: tcw"]#6AFB92[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #6afb92"][B]Sea Green1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dark Sea Green2[/TD]
[TD="class: tcw"]#B5EAAA[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #b5eaaa"][B]Dark Sea Green2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dark Sea Green1[/TD]
[TD="class: tcw"]#C3FDB8[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #c3fdb8"][B]Dark Sea Green1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Green[/TD]
[TD="class: tcw"]#00FF00[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #00ff00"][B]Green[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Lawn Green[/TD]
[TD="class: tcw"]#87F717[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #87f717"][B]Lawn Green[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Green1[/TD]
[TD="class: tcw"]#5FFB17[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #5ffb17"][B]Green1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Green2[/TD]
[TD="class: tcw"]#59E817[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #59e817"][B]Green2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Chartreuse2[/TD]
[TD="class: tcw"]#7FE817[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #7fe817"][B]Chartreuse2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Chartreuse[/TD]
[TD="class: tcw"]#8AFB17[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #8afb17"][B]Chartreuse[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Green Yellow[/TD]
[TD="class: tcw"]#B1FB17[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #b1fb17"][B]Green Yellow[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dark Olive Green1[/TD]
[TD="class: tcw"]#CCFB5D[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #ccfb5d"][B]Dark Olive Green1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dark Olive Green2[/TD]
[TD="class: tcw"]#BCE954[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #bce954"][B]Dark Olive Green2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dark Olive Green3[/TD]
[TD="class: tcw"]#A0C544[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #a0c544"][B]Dark Olive Green3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Yellow[/TD]
[TD="class: tcw"]#FFFF00[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #ffff00"][B]Yellow[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Yellow1[/TD]
[TD="class: tcw"]#FFFC17[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #fffc17"][B]Yellow1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Khaki1[/TD]
[TD="class: tcw"]#FFF380[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #fff380"][B]Khaki1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Khaki2[/TD]
[TD="class: tcw"]#EDE275[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #ede275"][B]Khaki2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Goldenrod[/TD]
[TD="class: tcw"]#EDDA74[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #edda74"][B]Goldenrod[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Gold2[/TD]
[TD="class: tcw"]#EAC117[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #eac117"][B]Gold2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Gold1[/TD]
[TD="class: tcw"]#FDD017[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #fdd017"][B]Gold1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Goldenrod1[/TD]
[TD="class: tcw"]#FBB917[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #fbb917"][B]Goldenrod1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Goldenrod2[/TD]
[TD="class: tcw"]#E9AB17[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #e9ab17"][B]Goldenrod2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Gold[/TD]
[TD="class: tcw"]#D4A017[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #d4a017"][B]Gold[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Gold3[/TD]
[TD="class: tcw"]#C7A317[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #c7a317"][B]Gold3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Goldenrod3[/TD]
[TD="class: tcw"]#C68E17[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #c68e17"][B]Goldenrod3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dark Goldenrod[/TD]
[TD="class: tcw"]#AF7817[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #af7817"][B]Dark Goldenrod[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Khaki[/TD]
[TD="class: tcw"]#ADA96E[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #ada96e"][B]Khaki[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Khaki3[/TD]
[TD="class: tcw"]#C9BE62[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #c9be62"][B]Khaki3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Khaki4[/TD]
[TD="class: tcw"]#827839[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #827839"][B]Khaki4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dark Goldenrod1[/TD]
[TD="class: tcw"]#FBB117[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #fbb117"][B]Dark Goldenrod1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dark Goldenrod2[/TD]
[TD="class: tcw"]#E8A317[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #e8a317"][B]Dark Goldenrod2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dark Goldenrod3[/TD]
[TD="class: tcw"]#C58917[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #c58917"][B]Dark Goldenrod3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Sienna1[/TD]
[TD="class: tcw"]#F87431[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #f87431"][B]Sienna1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Sienna2[/TD]
[TD="class: tcw"]#E66C2C[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #e66c2c"][B]Sienna2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dark Orange[/TD]
[TD="class: tcw"]#F88017[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #f88017"][B]Dark Orange[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dark Orange1[/TD]
[TD="class: tcw"]#F87217[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #f87217"][B]Dark Orange1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dark Orange2[/TD]
[TD="class: tcw"]#E56717[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #e56717"][B]Dark Orange2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dark Orange3[/TD]
[TD="class: tcw"]#C35617[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #c35617"][B]Dark Orange3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Sienna3[/TD]
[TD="class: tcw"]#C35817[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #c35817"][B]Sienna3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Sienna[/TD]
[TD="class: tcw"]#8A4117[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #8a4117"][B]Sienna[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Sienna4[/TD]
[TD="class: tcw"]#7E3517[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #7e3517"][B]Sienna4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Indian Red4[/TD]
[TD="class: tcw"]#7E2217[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #7e2217"][B]Indian Red4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dark Orange3[/TD]
[TD="class: tcw"]#7E3117[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #7e3117"][B]Dark Orange3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Salmon4[/TD]
[TD="class: tcw"]#7E3817[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #7e3817"][B]Salmon4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dark Goldenrod4[/TD]
[TD="class: tcw"]#7F5217[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #7f5217"][B]Dark Goldenrod4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Gold4[/TD]
[TD="class: tcw"]#806517[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #806517"][B]Gold4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Goldenrod4[/TD]
[TD="class: tcw"]#805817[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #805817"][B]Goldenrod4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Light Salmon4[/TD]
[TD="class: tcw"]#7F462C[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #7f462c"][B]Light Salmon4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Chocolate[/TD]
[TD="class: tcw"]#C85A17[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #c85a17"][B]Chocolate[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Coral3[/TD]
[TD="class: tcw"]#C34A2C[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #c34a2c"][B]Coral3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Coral2[/TD]
[TD="class: tcw"]#E55B3C[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #e55b3c"][B]Coral2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Coral[/TD]
[TD="class: tcw"]#F76541[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #f76541"][B]Coral[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Dark Salmon[/TD]
[TD="class: tcw"]#E18B6B[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #e18b6b"][B]Dark Salmon[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Salmon1[/TD]
[TD="class: tcw"]#F88158[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #f88158"][B]Pale Turquoise4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Salmon2[/TD]
[TD="class: tcw"]#E67451[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #e67451"][B]Salmon2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Salmon3[/TD]
[TD="class: tcw"]#C36241[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #c36241"][B]Salmon3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Light Salmon3[/TD]
[TD="class: tcw"]#C47451[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #c47451"][B]Light Salmon3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Light Salmon2[/TD]
[TD="class: tcw"]#E78A61[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #e78a61"][B]Light Salmon2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Light Salmon[/TD]
[TD="class: tcw"]#F9966B[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #f9966b"][B]Light Salmon[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Sandy Brown[/TD]
[TD="class: tcw"]#EE9A4D[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #ee9a4d"][B]Sandy Brown[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Hot Pink[/TD]
[TD="class: tcw"]#F660AB[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #f660ab"][B]Hot Pink[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Hot Pink1[/TD]
[TD="class: tcw"]#F665AB[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #f665ab"][B]Hot Pink1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Hot Pink2[/TD]
[TD="class: tcw"]#E45E9D[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #e45e9d"][B]Hot Pink2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Hot Pink3[/TD]
[TD="class: tcw"]#C25283[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #c25283"][B]Hot Pink3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Hot Pink4[/TD]
[TD="class: tcw"]#7D2252[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #7d2252"][B]Hot Pink4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Light Coral[/TD]
[TD="class: tcw"]#E77471[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #e77471"][B]Light Coral[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Indian Red1[/TD]
[TD="class: tcw"]#F75D59[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #f75d59"][B]Indian Red1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Indian Red2[/TD]
[TD="class: tcw"]#E55451[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #e55451"][B]Indian Red2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Indian Red3[/TD]
[TD="class: tcw"]#C24641[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #c24641"][B]Indian Red3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Red[/TD]
[TD="class: tcw"]#FF0000[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #ff0000"][B]Red[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Red1[/TD]
[TD="class: tcw"]#F62217[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #f62217"][B]Red1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Red2[/TD]
[TD="class: tcw"]#E41B17[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #e41b17"][B]Red2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Firebrick1[/TD]
[TD="class: tcw"]#F62817[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #f62817"][B]Firebrick1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Firebrick2[/TD]
[TD="class: tcw"]#E42217[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #e42217"][B]Firebrick2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Firebrick3[/TD]
[TD="class: tcw"]#C11B17[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #c11b17"][B]Firebrick3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Pink[/TD]
[TD="class: tcw"]#FAAFBE[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #faafbe"][B]Pink[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Rosy Brown1[/TD]
[TD="class: tcw"]#FBBBB9[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #fbbbb9"][B]Rosy Brown1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Rosy Brown2[/TD]
[TD="class: tcw"]#E8ADAA[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #e8adaa"][B]Rosy Brown2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Pink2[/TD]
[TD="class: tcw"]#E7A1B0[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #e7a1b0"][B]Pink2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Light Pink[/TD]
[TD="class: tcw"]#FAAFBA[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #faafba"][B]Light Pink[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Light Pink1[/TD]
[TD="class: tcw"]#F9A7B0[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #f9a7b0"][B]Light Pink1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Light Pink2[/TD]
[TD="class: tcw"]#E799A3[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #e799a3"][B]Light Pink2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Pink3[/TD]
[TD="class: tcw"]#C48793[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #c48793"][B]Pink3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Rosy Brown3[/TD]
[TD="class: tcw"]#C5908E[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #c5908e"][B]Rosy Brown3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Rosy Brown[/TD]
[TD="class: tcw"]#B38481[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #b38481"][B]Rosy Brown[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Light Pink3[/TD]
[TD="class: tcw"]#C48189[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #c48189"][B]Light Pink3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Rosy Brown4[/TD]
[TD="class: tcw"]#7F5A58[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #7f5a58"][B]Rosy Brown4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Light Pink4[/TD]
[TD="class: tcw"]#7F4E52[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #7f4e52"][B]Light Pink4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Pink4[/TD]
[TD="class: tcw"]#7F525D[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #7f525d"][B]Pink4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Lavender Blush4[/TD]
[TD="class: tcw"]#817679[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #817679"][B]Lavendar Blush4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Light Goldenrod4[/TD]
[TD="class: tcw"]#817339[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #817339"][B]Light Goldenrod4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Lemon Chiffon4[/TD]
[TD="class: tcw"]#827B60[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #827b60"][B]Lemon Chiffon4[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Lemon Chiffon3[/TD]
[TD="class: tcw"]#C9C299[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #c9c299"][B]Lemon Chiffon3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Light Goldenrod3[/TD]
[TD="class: tcw"]#C8B560[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #c8b560"][B]Light Goldenrod3[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Light Golden2[/TD]
[TD="class: tcw"]#ECD672[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #ecd672"][B]Light Golden2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Light Goldenrod[/TD]
[TD="class: tcw"]#ECD872[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #ecd872"][B]Light Goldenrod[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Light Goldenrod1[/TD]
[TD="class: tcw"]#FFE87C[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #ffe87c"][B]Light Goldenrod1[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Lemon Chiffon2[/TD]
[TD="class: tcw"]#ECE5B6[/TD]
[TD="class: wt, bgcolor: #ece5b6"][B]Lemon Chiffon2[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Lemon Chiffon[/TD]
[TD="class: tcw"]#FFF8C6[/TD]
[TD="bgcolor: #fff8c6"][B]Lemon Chiffon[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tcw"]Light Goldenrod Yellow[/TD]
[TD="class: tcw"]#FAF8CC[/TD]
[TD="bgcolor: #faf8cc"][B]Light Goldenrod Yellow[/B][/TD]
[/TR]
[/TABLE]