در اينجا درمورد توانايی ASP.NET در نشان دادن قابليتهای مرورگرها بحث شده است. بعنوان نمونه، مثال ۱ نوع مرورگر را به ما نشان می دهد.
کد PHP:
<html><body>
You are using <% =Request.Browser.Type %>
</
body></html
برای نمونه اگر شما از IE 5 استفاده می کنيد نتيجه خروجی چنين بايد باشد:
You are using IE5
در مثال ۱ Request.Browser.Type يک رشته را که همان نام ونسخه‎ی مرورگر است را بر می گرداند. اما اين موضوع چگونه صورت ميگيرد ؟
شئ HTTPBrowserCapabilities
در حقيقت خاصيت Browser در شئ Request کلاسی از HTTPBrowserCapabilities است که در فضانام System.Web قراردارد. وقتی که اين کلاس روی يک صفحه ASP.NET نمونه سازی می شود خواص صفحه سرويس گيرنده ای را نشان می دهد که از آن برای اجرا شدن کد استفاده شده است. شئ Request در برگيرنده اين خاصيت مرورگر است که اين کلاس را ميتوان معادل کلاس MSWC. BrowserCapabilities در ASP کلاسيک در نظر گرفت.

در ليست زير اکثر خاصيتهای شی HTTPBrowserCapabilities تشريح شده است:
ActiveXControls: نشان می دهد که مرورگر اکتيويکس را ساپورت می کند يا نه.
AOL: چک می کند که مرورگر از نوع AOL است يا نه.
Cookies: نشان می دهد که مرورگر کوکی ها را ساپورت می کند يا نه بايد توجه داشت که اين خاصيت وضعيت فعال بودن يا غير فعال بودن کوکی ها را نشان نمی دهد.
Crawler: نشان ميدهد که مرورگر سرويس گيرنده از موتورهای جستجو تاثير می پذيرد يا نه.
Browser: نوع مرورگر را نشان می دهد.
Frames: نشان می دهد که مرورگر از قابليت Frame برخورداراست يا نه.
MajorVersion: نسخه اصلی مرورگر را نشان می دهد بعنوان مثال در IE5 عدد 5 نشانگر نسخه اصلی است.
MinorVersion: نسخه جزيی (کوچکتر) مرورگر را نشان می دهد بعنوان مثال در IE5.1 عدد .1 نشانگر نسخه جزيی است.
Type: نوع ونسخه مرورگر را بصورت يک رشته بازميگرداند..
VBScript: نشان می دهد که مرورگر VBScript را ساپورت می کند يا نه.
Version: نسخه اصلی و جزيی مرورگر را بعنوان يک رشته برمی گرداند.

در زير نمونه کامل يک مثال آورده شده است.
کد PHP:
<%@ page language="VB%>
<%@ 
Import Namespace="System.Web" %>
<
html>
<
body>
<
head><title>HTTPBrowserCapabilities Demo</title></head>

<%
Dim browserObj As HTTPBrowserCapabilities
browserObj 
Request.Browser
%>
<
font face="verdana, arial" size=2>

<
p>Your browser supports ActiveX controls: <%=browserObj.ActiveXControls %> </p
<
p>Your browser type: <%=browserObj.Type %> </p>
<
p>Your browser version: <%=browserObj.Version%> </p>

... 
Add any other property that you would like to display

</font>
</
body>
</
html

[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]