تاریخچه مای اس کیو ال | MySQL

منشا اصلی سی*کوال به مقالهٔ سال ۱۹۷۰ ادگار كاد تحت عنوان «مدل رابطه*ای داده*ها برای بانک*های بزرگ داده*های اشتراکی»[ ۱] باز می*گردد. در دههٔ ۷۰ گروهی از شرکت آی*بی*ام در شهر سان خوزه بر روی سیستم پایگاه داده*های سیستم آر بدون توجه به این مقاله کار می*کردند و زبان SEQUEL [ ۲] را به منظور عملیات و بازیابی اطلاعات ذخیره شده در سیستم آر ایجاد کردند. اگر چه اس*کیوال ناشی از تلاشهای کاد بود اما Donald D. Chamberlin و Raymond F. Boyc را به عنوان طراحان زبان eSEQUEL می*دانند.سمینارهایی در زمینه فناوری بانک اطلاعاتی و مباحثاتی در مورد مزایای مدل رابطه*ای جدید برگزار گردید. تا ۱۹۷۶ مشخص بود که IBM طرفدار جدی فناوری بانک اطلاعاتی رابطه*ای بوده، توجه زیادی نسبت به زبان سی*کوال دارد. تبلیغات در زمینه سیستم آر باعث جذب گروهی از مهندسین در MenloPark در کالیفرنیا گردید. این گروه به این نتیجه رسیدند که تحقیقات آى*بى*ام منجر به یک بازار تجاری برای بانک*های اطلاعاتی رابطه*ای خواهد گردید.در ۱۹۷۷ این گروه شرکتی بنام Inc وRelational Software تأسیس نمودند تا یک دى*بى*ام*اس[ ۳] رابطه*ای بر اساس سی*کوال بسازند. محصولی بنام اوراكل در ۱۹۷۹ عرضه گردید، و اولین دى*بى*ام*اس رابطه*ای بوجود آمد. به این ترتیب محصول اوراکل باعث گردید اولین محصول آى*بى*ام برای مدت ۲ سال در بازار دچار رکود باشد. این محصول بر روی مینی کامپیوترهای VAx Digital’s اجرا می*شد که خیلی از کامپیوترهای بزرگ آى*بى*ام ارزان تر بودند.امروزه این شرکت با نام Oracle Corporation اولین فروشنده سیستم*های مدیریت بانک اطلاعاتی رابطه*ای است. استادان آزمایشگاه*های کامپیوتر در دانشگاه برکلی کالیفرنیا نیز در نیمه دهه ۱۹۷۰ مشغول تحقیق در زمینه بانک*های اطلاعاتی رابطه*ای بودن (مانند تیم تحقیق آى*بى*ام)، گروه فوق نیز یک نمونه از دى*بى*ام*اس رابطه*ای ایجاد نمودند و سیستم خود Ingres نام نهادند.
پروژه Ingres شامل یک زبان پرسش[ ۴] بنام QUEL بود، اگر چه از سی*کوال خیلی ساخت یافته تر بود، اما شباهت آن به زبان انگلیسی کمتر بود.در حالیکه اوراکل و Ingres برای ارائه محصولات تجاری در رقابت بودند، پروژه سیستم آر شرکت آى*بى*ام در تلاش بوده*است که یک محصو ل تجاری با نام SQL/Data system (یاSQL/DS) عرضه نماید. آى*بى*ام موجودیت SQL/DS را در ۱۹۸۱ اعلام، و در ۱۹۸۲ شروع به عرضه محصول خود نمود. در سال ۱۹۸۳ آى*بى*ام یک نسخه SQL/DS را برای VM/CMS (سیستم*عاملی که در کامپیوتر بزرگ آى*بى*ام غالبا استفاده شده بود)، اعلام نمودهمچنین در سال ۱۹۸۳ شرکت آى*بى*ام، محصول دی*بی*تو[ ۵] را معرفی نمود که یک دى*بى*ام*اس رابطه*ای بود برای سیستم*های بزرگ آن شرکت. دی*بی*تو تحت سیستم*عامل IBM’s VMS(سیستم*عامل مراکز کامپیوتری بزرگ) اجرا می*شد. اولین نسخه دی*بی*تو در ۱۹۸۵ عرضه گردید، و مسئولین آى*بى*ام اعلام نمو دند که این محصول یک برنامه استراتژیک برای تکنولوژی نرم*افزاری آى*بى*ام می*باش دی*بی*تو .از آن تاریخ تاکنون دى*بى*ام*اس رابطه*ای شاخص بوده و آى*بى*ام از آن حمایت نموده و زبان «سی*کوال دی*بی*تو»[ ۶] استاندارد عملی زبان بانک اطلاعاتی بوده*است. اریخچه مای اس کیو ال | MySQL

منشا اصلی سی*کوال به مقالهٔ سال ۱۹۷۰ ادگار كاد تحت عنوان «مدل رابطه*ای داده*ها برای بانک*های بزرگ داده*های اشتراکی»[ ۱] باز می*گردد. در دههٔ ۷۰ گروهی از شرکت آی*بی*ام در شهر سان خوزه بر روی سیستم پایگاه داده*های سیستم آر بدون توجه به این مقاله کار می*کردند و زبان SEQUEL [ ۲] را به منظور عملیات و بازیابی اطلاعات ذخیره شده در سیستم آر ایجاد کردند. اگر چه اس*کیوال ناشی از تلاشهای کاد بود اما Donald D. Chamberlin و Raymond F. Boyc را به عنوان طراحان زبان eSEQUEL می*دانند.سمینارهایی در زمینه فناوری بانک اطلاعاتی و مباحثاتی در مورد مزایای مدل رابطه*ای جدید برگزار گردید. تا ۱۹۷۶ مشخص بود که IBM طرفدار جدی فناوری بانک اطلاعاتی رابطه*ای بوده، توجه زیادی نسبت به زبان سی*کوال دارد. تبلیغات در زمینه سیستم آر باعث جذب گروهی از مهندسین در MenloPark در کالیفرنیا گردید. این گروه به این نتیجه رسیدند که تحقیقات آى*بى*ام منجر به یک بازار تجاری برای بانک*های اطلاعاتی رابطه*ای خواهد گردید.در ۱۹۷۷ این گروه شرکتی بنام Inc وRelational Software تأسیس نمودند تا یک دى*بى*ام*اس[ ۳] رابطه*ای بر اساس سی*کوال بسازند. محصولی بنام اوراكل در ۱۹۷۹ عرضه گردید، و اولین دى*بى*ام*اس رابطه*ای بوجود آمد. به این ترتیب محصول اوراکل باعث گردید اولین محصول آى*بى*ام برای مدت ۲ سال در بازار دچار رکود باشد. این محصول بر روی مینی کامپیوترهای VAx Digital’s اجرا می*شد که خیلی از کامپیوترهای بزرگ آى*بى*ام ارزان تر بودند.امروزه این شرکت با نام Oracle Corporation اولین فروشنده سیستم*های مدیریت بانک اطلاعاتی رابطه*ای است. استادان آزمایشگاه*های کامپیوتر در دانشگاه برکلی کالیفرنیا نیز در نیمه دهه ۱۹۷۰ مشغول تحقیق در زمینه بانک*های اطلاعاتی رابطه*ای بودن (مانند تیم تحقیق آى*بى*ام)، گروه فوق نیز یک نمونه از دى*بى*ام*اس رابطه*ای ایجاد نمودند و سیستم خود Ingres نام نهادند.
پروژه Ingres شامل یک زبان پرسش[ ۴] بنام QUEL بود، اگر چه از سی*کوال خیلی ساخت یافته تر بود، اما شباهت آن به زبان انگلیسی کمتر بود.در حالیکه اوراکل و Ingres برای ارائه محصولات تجاری در رقابت بودند، پروژه سیستم آر شرکت آى*بى*ام در تلاش بوده*است که یک محصو ل تجاری با نام SQL/Data system (یاSQL/DS) عرضه نماید. آى*بى*ام موجودیت SQL/DS را در ۱۹۸۱ اعلام، و در ۱۹۸۲ شروع به عرضه محصول خود نمود. در سال ۱۹۸۳ آى*بى*ام یک نسخه SQL/DS را برای VM/CMS (سیستم*عاملی که در کامپیوتر بزرگ آى*بى*ام غالبا استفاده شده بود)، اعلام نمودهمچنین در سال ۱۹۸۳ شرکت آى*بى*ام، محصول دی*بی*تو[ ۵] را معرفی نمود که یک دى*بى*ام*اس رابطه*ای بود برای سیستم*های بزرگ آن شرکت. دی*بی*تو تحت سیستم*عامل IBM’s VMS(سیستم*عامل مراکز کامپیوتری بزرگ) اجرا می*شد. اولین نسخه دی*بی*تو در ۱۹۸۵ عرضه گردید، و مسئولین آى*بى*ام اعلام نمو دند که این محصول یک برنامه استراتژیک برای تکنولوژی نرم*افزاری آى*بى*ام می*باش دی*بی*تو .از آن تاریخ تاکنون دى*بى*ام*اس رابطه*ای شاخص بوده و آى*بى*ام از آن حمایت نموده و زبان «سی*کوال دی*بی*تو»[ ۶] استاندارد عملی زبان بانک اطلاعاتی بوده*است.