يكی از ويژگی*های جديد دلفی XE، پشتيبانی RTL از عبارات با قاعده است.(يونيت ReqularExpression). عبارات با قاعده ابزاری است برای تطابق رشته*هایی از متن مانند كاراكترهای خاص، كلمات يا الگوهایی از كاراكترها.


مثال زير استفاده از عبارات با قاعده برای تصديق درستی يك آدرس IP را نشان می*دهد :

کد PHP:
program RegExpIP;

{
$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils
,
  
RegularExpressions;

var
 
ipRegExp String;
begin
  
try

    
ipRegExp := '\b(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\b';

  if 
TRegEx.IsMatch(paramstr(1), ipRegExpthen
    Writeln
('Text DOES match the regular expression')
  else
    
Writeln('Text DOES NOT match the regular expression');

  
except
    on E
Exception do
      
Writeln(E.ClassName': 'E.Message);
  
end
برنامه را اجرا كنيد و يك آدرس IP به عنوان پارامتر با آن ارسال كنيد :

کد:

کد:
RegExpIP 200.100.2.21


خروجی*:

کد:
کد:
Text DOES match the regular expression
يا اجرای زير:

کد:
کد:
RegExpIP 200.100.2.263
خروجی*:

کد:
کد:
Text DOES NOT match the regular expression
در اجرای دوم، آدرس IP با عدد 263 خاتمه پيدا كرده كه خارج از محدوده*ی 255 است.

منبع : [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]