توسط تابع Encode عبارت وارد شده به صورت کد در می آید و به وسیله تابع Decode رمزگشایی می شود ...
این توابع در بانک های اطلاعاتی کاربرد دارند...

نحوه استفاده به این صورت است : ...

ابتدا یک عبارت را در داخل یک متغیر می ریزیم...

کد:
m="moh3n"
برای تبدیل نویسه به رمز :
کد:
Encode(m)
برای رمز گشایی :


کد:
Decode(m)