مشاهده MAC Address

استفاده از دستورIPconfig/all و مشاهده بخشPhysical address :


زمانی كه یك تولید كننده نظیر اینتل، كارت*های شبكه خود را تولید می*نماید، آنان هر آدرس دلخواهی را نمی*توانند برایMAC Address در نظر بگیرند. در صورتی كه تمامی*تولید كنندگان كارت*های شبكه بخواهند بدون وجود یك ضابطه خاص، اقدام به تعریف آدرس*های فوق نمایند، قطعا امكان تعارض بین آدرس*های فوق به وجود خواهد آمد. (عدم تشخیص تولید كننده كارت و وجود دو كارت شبكه از دو تولید كننده متفاوت با آدرس*های یكسان). حتما این سوال برای شما مطرح می*گردد كهMAC Address توسط چه افراد و یا سازمان*هایی و به چه صورت به كارت*های شبكه نسبت داده می*شود؟ به منظور برخورد با مشكلات فوق، گروهIEEE، هرMAC Address را به دو بخش مساوی تقسیم كه از اولین بخش آن به منظور شناسایی تولید كننده كارت و دومین بخش به تولید كنندگان اختصاص داده شده تا آنان یك شماره سریال را در آن درج نمایند.
كد تولید كنندگان بر اساس1700-RFC به آنان نسبت داده می*شود. در صورت مشاهدهRFC فوق حتما متوجه خواهید شد كه برخی از تولید كنندگان دارای بیش از یك كد می*باشند.علت این امر به حجم گسترده محصولات تولیدی آنان برمی*گردد.
با این كهMAC Address در حافظه كارت شبكه ثبت می*گردد، برخی از تولید كنندگان به شما این اجازه را خواهند داد كه با دریافت و استفاده از یك برنامه خاص، بتوانید بخش دومMAC Address كارت شبكه خود را تغییر دهید(شماره سریال كارت شبكه). علت این موضوع به استفاده مجدد از سریال*های استفاده شده در سایر محصولات تولید شده توسط آنان برمی*گردد (تجاوز از محدود مورد نظر).
در حال حاضر احتمال این كه شما دو كارت شبكه را خریداری نمایید كه دارایMAC Address یكسانی باشند، بسیار ضعیف و شاید هم غیرممكن باشد.