هر كامپیوتر موجود در شبكه به منظور ایجاد ارتباط با سایر كامپیوترها، می*بایست شناسایی و دارای یك آدرس منحصر به فرد باشد. قطعا تاكنون با آدرس*هایIP و یاMAC ( اقتباس شده از كلماتMedia Access Control) برخورد داشته اید و شاید این سوال برای شما مطرح شده باشد كه اولا ضرورت وجود دو نوع آدرس چیست و ثانیا جایگاه استفاده از آنان چیست ؟
MAC Address ، یك آدرس فیزیكی است در حالی كه آدرس*هایIP، به منزله آدرس*های منطقی می*باشند. آدرس*های منطقی شما را ملزم می*نمایند كه به منظور پیكربندی كامپیوتر و كارت شبكه، درایورها و یا پروتكل*های خاصی را در حافظه مستقر نمائید ( مثلا استفاده از آدرس*هایIP). این وضعیت در رابطه باMAC Address صدق نخواهد كرد و اینگونه آدرس*ها نیازمند درایور*های خاصی نخواهند بود، چراكه آدرس*های فوق درون تراشه كارت شبكه قرار می*گیرند.