IP ي Valid و Invalid چيست و چگونه مي*توان آن*ها را از هم تشخيص داد؟
IP چيست؟
IP شناسه*اي است كه هر فرد در شبكه*ي كامپيوتري يا اينترنت با آن وارد مي*شود. در حقيقت به هر كامپيوتري كه وارد يك شبكه*ي كامپيوتري شود يك شناسه از جنس عدد اختصاص داده مي*شود كه اين شبكه مي*تواند شبكه*ي جهاني اينترنت نيز باشد.
IP ها به طور كلي يك Range (بازه) دارند كه از 0.0.0.0 آغاز شده و تا 255.255.255.255 ادامه دارد.

طريقه*ي يافتن IP:
از منوي Start به گزینه Run می رویم و در آن تایپ می کنیم : cmd
سپس پنجره*ای باز می*شود. در آن پنجره تایپ می کنیم : ipconfig/all
مشخصاتی ظاهر مي*شود كه بيان*گر کل مشخصات کارت*های شبکه*ي شما است. از ميان اطلاعات ظاهر شده، ابتدا پيدا كنيد كه كدام كارت شما را به اينترنت متصل نموده، سپس در مقابل عبارت IP Address عددي را مشاهده خواهيد كرد كه بيان*گر IP ي شماست.

Invalid IP چيست؟
در چند حالت IP ممكن است Invalid باشد:
1- بر روي شبكه*هاي داخلي و محلي: در شبكه*هاي محلي Range هاي خاصي از Range كلي استفاده مي*شود. اين Range ها كه به آي پي Invalid معروف هستند، عبارتند از:
10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255
2- وقتي كه تعداد يوزرها در شبكه زياد شود، از آي پي Invalid استفاده مي*كنند. به اين معني كه با يك سري محاسبات، چندين آي پي مجازي (Invalid) در شبكه تعريف مي*كنند، به طوري كه برآيند تمام اين آي پي ها با استفاده از عمليات Routing آي پي وليد اوليه را نتيجه دهد. در اصل با اين كار يك آي پي را به چند آي پي تبديل مي*كنند تا به*جاي اينكه يك يوزر بتواند از شبكه استفاده نمايد، چندين يوزر بتوانند از شبكه استفاده نمايند.
3- در حالتي كه كارت شبكه*ي شما IP نداشته باشد: در اين حالت خود ويندوز براي شما يك IP در نظر مي*گيرد.
4- در برخي موارد براي امنيت بيشتر از ***** استفاده مي*كنند.
در ISP ها نيز به همين ترتيب براي كاربران آي پي Valid يا Invalid تعريف مي*شود.

روش تشخيص نوع IP:
در تمامي موارد بالا به جز مورد 4 ، به راحتي با دانستن IP خود قادر خواهيد بود كه نوع IP تان را از لحاظ Valid يا Invalid بودن تشخيص دهيد. در مورد 4 هم دو راه وجود دارد:
1- از خود ISP سوال نماييد؛
2- از سايت*هايي كه براي تشخيص نوع IP هستند كمك بگيريد (با جستجو در اينترنت اين سايت*ها را پيدا خواهيد كرد)