[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]بر اسای تحقیقاتی که در کشور انگلیس انجام شده است از هر 5 نفری که تحت عمل [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]قرار می گیرند یک نفر از آنها دچار عفونت شدید می شود . [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
می توان گفت در جراحی زیبایی شکم به دلیل برداشتن پوست و چربی که در شکم وجود دارد باعث می شود که ضعف زخم ها ترمیم یابد و باعث عفونت شدید در بیمار گردد .
مطالعات نشان ی دهد که هر چه فرد مورد جراحی زیبایی شکم چاقتر باشد و شکم بزرگتری داشته باشد احتمال عفونت او بیشتر خواهد بود .
در کشور آمریکا افرادی که دارای وزن بسیار زیادی هستند و وزن زیادی را به هنگام جراحی زیبایی شکم از دست داده اند مورد بررسی قرار داده اند.
در کشور انگلستان هر ساله هزاران انگلیسی مورد جراحی زیبایی شکم قرار می گیرند .با جراحی زیبایی شکم چربی و پوست اضافه برداشته خواهد شد و عضلات شکم بیمار در موقعیت جدیدی قرار می گیرند .
بر اساس تحقیق محققان به روی چهارصدو پنجاه بیمار مورد [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] به این نتیجه رسیده اند که افرادی که بعد از کم کردن و کاهش وزن مورد جراحی زیبایی شکم و صاف کردن شکم قرار گرفته اند تنها بیست درصد این افراد مورد عارضه قرار گرفته اند و افرادی که وزن بیشتری را از دست داده بودند دو برابر بیشتر دچار عارضه شده اند .
ضعف زخم ها در جراحی زیبایی شکم و عفونت و باز شدن زخم ها عوارضی است بیشتر برای افرادی که وزن زیادی از دست داده اند و به میزان قابل توجه می باشد .
یکی از دلایل آن می تواند کمبود مواد مغذی و تغییرات در پوست افراد باشد .