Core: توابع کاربردی که همگی با $ شروع می شوند و Global هستند. مانند type$ که نوع پارامتر رو میده یا merge$ که Objectها رو با هم ترکیب می کنه و غیره.

کد PHP:
var firstObj = {
    
'name''John',
    
'lastName''Doe'
};
var 
secondObj = {
    
'lastName''Dorian'
};
$extend(firstObjsecondObj);
//firstObj is now: { 'name': 'John', 'lastName': 'Dorian' }; 
Browser: یک Object شامل اطلاعاتی برای تشخیص نوع و ویژگیهای مرورگر. برای مثال true بودن Browser.Platform.win به منزله اینه که کاربر داره از ویندوز استفاده می کنه یا Browser.Engine.trident5 نشاندهنده اینه که کاربر داره سایت رو با Internet Explorer7 میبینه و غیره.[U]Browser[/U]: یک Object شامل اطلاعاتی برای تشخیص نوع و ویژگیهای مرورگر. برای مثال true بودن Browser.Platform.win به منزله اینه که کاربر داره از ویندوز استفاده می کنه یا Browser.Engine.trident5 نشاندهنده اینه که کاربر داره سایت رو با Internet Explorer7 میبینه و غیره.کد PHP:

if(Browser.Engine.presto950)
    
alert('You are using Opera 9.5'); 
Array: توسعه شیء Array در جاوااسکریپت. با توابعی مثل each بجای حلقه For یا contains برای چک کردن وجود یک مقدار خاص در آرایه و غیره.

کد PHP:


['apple''banana''lemon'].each(function(itemindex){
    
alert(index " = " item);
}); 
//Alerts "0 = apple", "1 = banana", "2 = lemon"