هدف از انجام [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] اطمینان از امنیت، بررسی نشتی سیستم های تحت فشار و کارایی مخازن تحت فشار (pressure vessel) می باشد. تست فشار برای یک سیستم فشار جدید قبل از استفاده و یا یک سیستم فشار موجود پس از نوسازی یا ایجاد تغییرات مورد نیاز است. دو روش برای تست فشار وجود دارد: تست هیدرواستاتیک و تست پنوماتیک. در تست هیدرواستاتیک مخازن تحت فشار از آب و در تست پنوماتیک مخازن تحت فشار از هوا، نیتروژن، و یا هر گاز غیر قابل اشتعال و غیر سمی استفاده می شود.

تست مخازن تحت فشار: اهداف
هدف از [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] و انجام تست مخازن تحت فشار برای ترویج ایمنی و سلامت افراد در محل کار و جامعه، مطابق با قانون بهداشت و ایمنی شغلی، محدود کردن خسارت احتمالی به اموال، حفاظت از محیط زیست از طریق کنترل، کاهش یا از بین خطر مرتبط با تجهیزات فشار، تعیین وضعیت تجهیزات فشار، تشخیص خرابی بالقوه در مراحل اولیه، کاهش خطر ابتلا به آسیب های شکست بالقوه و افزایش عمر تجهیزات فشار می باشد

این اهداف به وسیله تایید این که ساخت و بهره برداری با شرایط طراحی مطابقت دارد، و اینکه که تجهیزات فشار، امن و مناسب برای خدمات تحت شرایط عملیاتی مشخص شده تا بازرسی برنامه ریزی شده بعدی هستند، و تایید اینکه تعمیر و نگهداری، تعمیرات و تغییرات انجام شده یکپارچگی تجهیزات فشار را حفظ خواهد کرد و ارزیابی زندگی باقی مانده ایمن از تجهیزات فشار بدست خواهند آمد.

تست مخازن تحت فشار: تست هیدرواستاتیک
یکی از تست های متداول برای شناسایی پوسیدگی، ناپیوستگی و وجود نشتی در لوله ها، اتصالات و مخزن دیگ تست هیدرواستاتیک مخازن تحت فشار می باشد. روش انجام این تست به شرح زیر است.

به دست آوردن فشار آزمون پس از مشاوره با مهندس پروژه. توجه: وقتی که تست هیدرواستاتیک بر روی یک سیستم فشار موجود انجام می شود، فشار تست هیدرواستاتیک اصلی نباید از فشار تعیین شده تجاوز کند
تکمیل طرح تست مخزن فشار و ارائه برای تصویب تست مخازن تحت فشار
تصویب طرح توسط سرپرست
تصویب طرح توسط مدیر برنامه سیستم های تحت فشار
اطمینان از اینکه فشار سنج مورد استفاده برچسب کالیبراسیون دارد.
حذف تمام افرادی که به طور مستقیم با [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] در ارتباط نیستند.
حذف دریچه های آزادکننده فشار و یا ادوات آزادکننده غیر بازبست از مخزن مورد تست در جایی که فشار آزمون از فشار مجموعه ای از دریچه ها تجاوز کند یا هر دریچه با استفاده از یک کلامپ آزمون مناسب پایین نگه داشته می شود و در هر دو طرف از دستگاه های امدادی غیر بازبست نصب شده موقت اعمال فشار صورت می گیرد.
نصب ریل تست کالیبره پس از آن در همه زمان ها قابل مشاهده است.
اطمینان از اینکه دیگچه یا دو شاخه آزمون و یا گیره برای استفاده مناسب هستند و عاری از نقص آشکار هستند.
مطمئن شوید که آب مورد استفاده برای آزمون کمتر از درجه حرارت محیط نیست اما در هیچ موردی کمتر از ۷۰ ° F نیست.
فشار سیستم را تا زمانی که به فشار تعیین شده تست برسیم افزایش می دهیم.
این فشار آزمون را به مدت ۱۰ دقیقه قبل از [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]نگه می داریم.
مطمئن شوید که دمای فلز در زمان آزمون هیدرواستاتیک مخازن تحت فشار از ۱۲۰ ° F تجاوز نمی کند.
اگر شواهدی از اعوجاج ساختاری وجود داشت،با توجه به توصیه بازرس می توان سیستم را رد کرد و یا تعمیرات انجام داد.
در صورتی که نشت در سیستم وجود دارد، موارد زیر را انجام دهید: تعمیرات و یا رد کردن سیستم
بعد از انجام تست مخازن تحت فشار دریچه ها و دستگاه های امدادی را به حالت اول در می آوریم

تست مخازن تحت فشار: تست پنوماتیک
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] توسط آزمون پنوماتیک به طور بالقوه خطرناک تر از تست هیدرواستاتیک مخازن تحت فشار می باشد و به دلیل سطح بالاتری از انرژی پتانسیل ذخیره شده در آن است. در صورتی که حداقل یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد می توان تست پنوماتیک مخزن را انجام داد: هنگامی که سیستم های فشار طوری طراحی شده اند نمیتوان آنها را با آب پر کرد. و یا هنگامی که سیستم های فشار در حال سرویس دهی هستند و اثر تست متوسط قابل تحمل نیست. یک طرح توجیه و یک طرح کلی لوله کشی برای تست فشار پنوماتیک مورد نیاز است.